အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၄/၂၀၁၉ (ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းအချို့ကို နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအားတင်ပို့ခွင့်ပြုခြင်း)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရအပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကိုထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2019-06-19
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-06-19 08:48:08

picture_as_pdfမြန်မာ