အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ (သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည် များအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း)

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၁၃ ၏ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သောစာရင်းအား ပြင်ဆင်သည့် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ အား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ယခင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁/၂၀၁၇ ပါ သွင်း ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သည့်စာရင်းများမှ ကုန်စည်လိုင်း ၂၃၄ လိုင်းအား သွင်း ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုအပ်သည့်ကုန်စည်များအဖြစ် ဖြေလျော့လိုက်သည်။ ထို့အ ပြင် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာတွင် လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သည့်ကုန်စည်လိုင်း ၂၉ လိုင်း အား ထပ်မံ ထည့်သွင်းလိုက်ပြီး စုစုပေါင်းကုန်စည်လိုင်း ၄၆၁၃ လိုင်းအား သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သည့်စာရင်းအဖြစ် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။

အဆိုပါ ကုန်စည်လိုင်းများအား ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၆၀ ​ပြည့်မြောက်ပြီးပါက သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားပြိီးမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2019-05-21
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-05-23 04:04:28

picture_as_pdfမြန်မာ