ပုံစံများ

  အားလုံးပြရန်


Displaying 1 - 15 of 80 results
ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ထုတ်ပြန်သူ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ကတိဝန်ခံချက် အစားအသောက်တင်သွင်းသူများသည် အစားအသောက်အရည်အသွေးအား အာမခံကြောင်းခံဝန်ကတိအား ပူးတွဲပါပုံစံအတိုင်း အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီး ဌာနသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ပို့ကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရန်ပုံစံ ပြည်ပသို့ အစားအသောက်များတင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ပို့ကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ပုံစံ နမူနာဖြစ်ပါသည်။ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံ ပြည်ပမှ အစားအသောက်များတင်သွင်းနိုင်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်ရရှိရန်အတွက် တင်ပြလျှောက်ထားရမည့်ပုံစံ နမူနာ ဖြစ်ပါသည်။ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံ ပြည်ပမှအစားအသောက်များတင်သွင်းနိုင်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်ရရှိရန်အတွက် တင်ပြလျှောက်ထားရမည့်ပုံစံနမူနာ ဖြစ်ပါသည်။ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း စက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့်ကို ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ Form (ပုံစံ) နမူနာအတိုင်း လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ရေထွက်ကုန်များတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်လွှာ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်များတင်သွင်းမှုအတွက် တင်သွင်းမှုထောက်ခံချက်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ရေထွက်ကုန်များတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်လွှာ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်များတင်ပို့မှုအတွက် တင်ပို့မှုထောက်ခံချက်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန picture_as_pdf
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများ တင်ပို့မှုထောက်ခံချက်လျှောက်လွှာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများတင်ပို့မှုအတွက် တင်ပို့မှုထောက်ခံချက်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများ တင်သွင်းမှုထောက်ခံချက်လျှောက်လွှာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများတင်သွင်းမှုအတွက် တင်သွင်းမှုထောက်ခံချက်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
CITES ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်း CITES မျိုးစိတ်များ တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းတို့အတွက် ခွင့်ပြုသည့်လက်မှတ်ကို ဤပုံစံဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။  သစ်တောဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်ပသို့ မျိုးစေ့တင်ပို့ရန်အတွက် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၁၂) မျိုးစေ့ကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်လိုသူသည် ထောက်ခံချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ ဤပုံစံ ၁၂ ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၁၀) မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း (၆၀) ကြိုတင်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဤပုံစံ ၁၀ ကို အသုံးပြု မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ပုံစံ ၉) မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပုံစံ ၈ ဖြင့် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအပေါ် ခွင့်ပြုပါက မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ပုံစံ ၉ ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၈) မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက် ပုံစံ ၈ ကိုအသုံးပြု၍ မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့လျှောက်ထားရမည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ၏ထောက်ခံချက် (ပုံစံ ၁၃) မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပုံစံ ၁၁ သို့မဟုတ် ၁၂  ဖြင့် လျှောက်ထားမှုအပေါ်  ထောက်ခံချက်ပေးရန် ခွင့်ပြုပါက ထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ ၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf