သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (IC)

မှန်ကန်ပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများအတွက် သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသည် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (IC) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကဏ္ဍ Import
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-06 17:19:57

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားခြင်း ကြည့်ရန်