စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသူသည် ဤသွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာကို အသုံးပြုရမည်။

အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Import
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-05 11:30:27

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိTradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း ကြည့်ရန်