အဖျော်ယမကာ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ကဒ် လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ အဖျော်ယမကာ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ကဒ် လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်
အကျဉ်းချုပ်
အကြောင်းအရာ

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း