တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင်ထားရှိမည့်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အရှင်များအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင်ထားရှိမည့်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အရှင်များအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင်ထားရှိမည့်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အရှင်များအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူခြင်း။
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင်ထားရှိမည့်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အရှင်များ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့် (၁)

တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင်ထားရှိမည့် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အရှင်များကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီး ဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

  • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ

(ခ) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ထုတ်ပေးသည့် တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် မိတ္တူ (Veterinary Health Certificate)

(ဂ) မွေးမြူရေးခြံအားမှတ်ပုံတင်ထားသောလက်မှတ်(ရှိပါက)

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဇ) ပုံစံ ၆

(စျ) ပုံစံ ၂၆

(ည) တိရိစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားသောစာရွက်စာတမ်းများ

 

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာ ရှင်များကို ဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီး ရောက်ရှိလာသော တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့လည်းကောင်း မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရန် လည်းကောင်း လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ နှင့်အတူ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ် (MACCS)မှတဆင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသော တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသော တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက် လက်မှတ်မူရင်းနှင့်ရေးထိုးထားသောလက်မှတ်၊ တင်သွင်းလာသော တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ၏ အချက်အလက်များ၊ ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ စီးပွားကူးသန်းမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လက်မှတ်၊ ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း၊ bill of lading/Airway bill နှင့် PC3 ကိုနယ်စပ်တင်သွင်းမှုအတွက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

 

အဆင့်(၄)

ကူးစက်ရောဂါကင်းသော တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် ဌာနမှ တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးမှုရလာဒ်ကို အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးစနစ် (MACCS) မှတဆင့်ပြန်လည်တင်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်များကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေးစခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ငှက်မျိုးများများတင်သွင်းလာသူမှ တိရိစ္ဆာန်စစ်ဆေးခ ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းခ နှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် ကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်သည်။

တိရိစ္ဆာန်အမျိုးအစား

ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခနှင့်ဆေးဝါးကုသမှု

တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ငှက်မျိုးများ

တစ်ကောင်လျှင် ၁၀၀၀ ကျပ်

တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၅၀၀၀ ကျပ်

ဆင်

ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန် တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်

ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန် တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်

ပိုးကောင်မာများ

တစ်ကောင်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်

တစ်ကောင်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်

 

 

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။

၁။ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွင်အောက်ပါအချက်အလက်များပါရှိရမည်။

  • တင်ပို့ချိန်၌ တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်များ၊ ငှက်များသည် ကူးစက်ရောဂါ လက္ခဏာများ ကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်ရမည်။
  • တင်သွင်းလာသောတိရစ္ဆာန်များ၊ ငှက်များသည် စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်စေသော မည်သည့်ရောဂါမဆို ခံစားနေရသောအခြားတိရစ္ဆာန်များနှင့် မတင်ပို့မီ ရက်(၃၀) အတွင်း ထိတွေ့နေထိုင်ခြင်းမရှိစေရန် စစ်ဆေးရမည်။
  • တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံသည် တင်ပို့ချိန်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့သော (၁၂)လအတွင်း FMD၊ Rinderpest၊ Anthrax၊ Fowl plague၊ Newcastle Disease၊ Contagious Bovine/Caprine Pleuropneumonia၊ African Swine Fever၊ African Horse Sickness နှင့် Rabies စသည့်ရောဂါများမှ ကင်းရှင်းရမည်။
  • တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်များ၊ ငှက်များသည် တင်ပို့ချိန်မတိုင်မီ (၆)လအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါရောဂါများ ကင်းရှင်းခဲ့သော ဒေသများမှဖြစ်ရမည် -

(ကက) Bovine: CBPP, Malignant Catarrhal Fever, Brucellosis, Tuberculosis and John's Disease.

  • Ovine, Caprine: Brucellosis, CCPP (Contagious Caprine Pleuro -pneumonia)
  • Equine: Glanders and Equine Encephalomyelitis

(ဃဃ) Avian: Pullorum, Infectious Laryngotracheitis, Avian Influenza

  • Canine/Feline: Distemper, Rabies & Panlcukopenia
  • Primate: Tuberculosis

(ဆဆ) Other species: Rabies, Influenza

  • Sea Lion: Leptospirosis, Brucellosis, Chlamydophila psittaci, Phocid herpes virus, Calciviruses, Canine Adenovirus.

၂။ သယ်ယူပို့ဆောင်စဉ် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အခြားတိရစ္ဆာန်များနှင့် ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ကျဉ် တားဆီးရမည်။

၃။ တင်ပို့လာသောတိရစ္ဆာန်နှင့် ငှက်များ ခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်ရှိပါက ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေး ထိန်းချုပ်ရေး စခန်းအတွင်း၌ အနည်းဆုံး(၁၄)ရက် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

၄။ လိုအပ်ပါက စစ်ဆေးရေးစခန်းအတွင်း၌ထားရှိစဉ် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါး ကုသမှုများ ပြုလုပ်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ၏ ကုန်ကျ စရိတ်များကို ပိုင်ရှင်မှကျခံရမည်။

၅။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်စည်းကမ်းများနှင့်ပြည့်စုံမှုမရှိပါက တင်ပို့လာသော တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များနှင့် ငှက်မျိုးများကို လျော်ကြေးမရှိဖျက်စီးခြင်း၊ တင်ပို့သည့် နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း ခံရမည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း