သိုး၊ ဆိတ်အရှင်များ အတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ သိုး၊ ဆိတ်အရှင်များ အတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် သိုး၊ ဆိတ်အရှင်များ အတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူခြင်း။
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

သိုး၊ ဆိတ်အရှင်များ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့် (၁)

သိုး၊ ဆိတ်အရှင်များကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

  • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ

(ခ) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ထုတ်ပေးသည့် တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် မိတ္တူ (Veterinary Health Certificate)

(ဂ) မွေးမြူရေးခြံအားမှတ်ပုံတင်ထားသောလက်မှတ်(ရှိပါက)

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဇ) ပုံစံ ၆

(စျ) ပုံစံ ၂၆

(ည) တိရိစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားသောစာရွက်စာတမ်းများ

 

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာ ရှင်များကို ဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီး ရောက်ရှိလာသော သိုး၊ ဆိတ်များကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့လည်းကောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် လည်းကောင်း လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများနှင့်အတူ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ် (MACCS) မှတဆင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသော သိုး၊ ဆိတ်များနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသော တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက် လက်မှတ်မူရင်းနှင့်လက်မှတ်၊ တင်သွင်းလာသော သိုး၊ ဆိတ်များ၏ အချက်အလက်များ၊ ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ စီးပွားကူးသန်းမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လက်မှတ်၊ ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း၊ bill of lading/Airway bill နှင့် PC3 ကိုနယ်စပ်တင်သွင်းမှုအတွက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

 

အဆင့်(၄)

ကူးစက်ရောဂါကင်းသော သိုး၊ဆိတ် များအတွက် ဌာနမှ တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်များကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေး စခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ သိုး၊ဆိတ် များတင်သွင်းလာသူမှ တိရိစ္ဆာန်စစ်ဆေးခ ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းခ နှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် (တစ်ကောင်ကို ၂၀၀၀ ကျပ်နှုန်း) ကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။

 

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။

၁။ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွင်အောက်ပါအထောက်အထားအချက်အလက်များပါရှိရမည်။

(က) တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်များသည် ကူးစက်ရောဂါများကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာသော လက္ခဏာ ရှိရမည်။

(ခ) တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်များသည် လွန်ခဲ့သော (၁၂) လအတွင်း၌ FMD၊ Rinderpest၊ Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP)နှင့်Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) စသည့်ရောဂါများကင်းရှင်းသော ဒေသများမှ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်များအား CBPP နှင့် CCPP စသည့်ရောဂါများအတွက် Complement Fixation Test (CFT) ဖြင့်စစ်ဆေး၍ ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းကို တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများ ပါရှိရမည်။

(ဃ) မတင်ပို့မီ (၆) လအတွင်း ဘရူဆဲလားသားလျှောရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိသည့် မွေးမြူရေးခြံမှ တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ရမည့်အပြင် မတင်ပို့မီ (၁) လအတွင်း CFT ဖြင့်စစ်ဆေး၍ ရောဂါကင်းရှင်းသော တိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ရမည်။

(င) တိရိစ္ဆာန်များကိုမတင်ပို့မီ (၇) ရက်ကြိုတင်၍ တိရိစ္ဆာန် ကိုယ်တွင်းနှင့် ပြင်ပ ကပ်ပါး ပိုးကောင်များ ကင်းစင်ရန်အတွက် (၂) မျိုးစလုံးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်သော သံချဆေး/ ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ကုသပေးပြီးဖြစ်ရမည်။

၂။ တိရစ္ဆာန်များကို ထည့်သွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်သောယာဉ်သည် သေချာစွာ သန့်စင်၊ ပိုးသတ်ထားပြီး တိရစ္ဆာန်များထိခိုက်ဒဏ်ရာမရှိစေနိုင်သော ပုံစံအနေအထား ဖြစ်ရ မည်။

၃။ လမ်းခရီး၌ ခေတ္တခဏရပ်နားစဉ်အချိန်အတွင်း ကျန်းမာရေးအခြေအနေမတူညီသော အခြားတိရိစ္ဆာန်များ နှင့် အတူထားရှိခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်းမရှိစေရ။

၄။ တင်ပို့လာသောတိရိစ္ဆာန်များ ခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်ရှိပါက ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေး ထိန်းချုပ်ရေးစခန်း အတွင်း၌ အနည်းဆုံး (၁၀) ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားရှိ၍ လိုအပ် ပါက ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ ပြုလုပ်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုင်ရှင်မှကျခံရမည်။

၅။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် ပြည့်စုံမှုမရှိပါက တင်ပို့လာသော တိရိစ္ဆာန်များကို လျော်ကြေးမရှိဖျက်ဆီးခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ပို့သည့် နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း ခံရမည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း