မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ဌက်အရှင်များ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ဌက်အရှင်များ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ဌက်အရှင်များ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထား ရယူခြင်း။
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ဌက်အရှင်များ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့် (၁)

မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ဌက်အရှင်များကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့်တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထား ရယူရပါမည်။

  • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ

(ခ) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ထုတ်ပေးသည့် တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် မိတ္တူ (Veterinary Health Certificate)

(ဂ) မွေးမြူရေးခြံအားမှတ်ပုံတင်ထားသောလက်မှတ်(ရှိပါက)

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဇ) ပုံစံ ၆

(စျ) ပုံစံ ၂၆

(ည) တိရိစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားသောစာရွက်စာတမ်းများ

 

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာ ရှင်များကို ဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသော ဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီး ရောက်ရှိလာသော မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ဌက်များကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့ လည်းကောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် လည်းကောင်း လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများနှင့်အတူ အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးစနစ် (MACCS) မှတဆင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသော မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ဌက်များနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသော တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက် လက်မှတ်မူရင်းနှင့်လက်မှတ်၊ တင်သွင်းလာသော မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ဌက်များ၏ အချက်အလက်များ၊ ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ စီးပွားကူးသန်းမှ ထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လက်မှတ်၊ ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း၊ bill of lading/Airway bill နှင့် PC3 ကိုနယ်စပ်တင်သွင်းမှုအတွက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

 

အဆင့်(၄)

ကူးစက်ရောဂါကင်းသော မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ဌက်များအတွက် ဌာနမှ တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်များကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေးစခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ဌက်များတင်သွင်းလာသူမှ တိရိစ္ဆာန်စစ်ဆေးခ ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းခ နှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် (မျိုးကြက်ဥ တစ်လုံး (၂)ကျပ်၊ ရက်သားကြက်ပေါက်တစ်ကောင်(၄)ကျပ်နှုန်း) ကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

 

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။

၁။ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွင်အောက်ပါအထောက်အထားအချက်အလက်များပါရှိရမည်။

  • မွေးမြူရန်တင်သွင်းလာသော မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ငှက်များနှင့်အတူ Pedigree certificate (မိဘ၊ ဘိုးဘွားများ၏ အဆင့်ဆင့်မှတ်တမ်း) ပူးတွဲပါရှိရမည်။
  • မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ငှက်များသည် မျိုးမှန်၍ ရောဂါကင်းရှင်းသော တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသော ခြံများမှဖြစ်ရမည်။
  • တင်ပို့သော မူလနိုင်ငံသည် Fowl plague, Salmonella pullorum နှင့် Highly Pathogenic Avian Influenza စသည့်ရောဂါများကင်းရှင်းသောဒေသ ဖြစ်ရမည်။
  • တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံသည် အနည်းဆုံး လွန်ခဲ့သော(၆)လကြာ ကာလအတွင်း၌ Avian Encephalomyelitis၊ Egg-drop Syndrome (EDS)၊ Parvo Virus Infection Infectious Anaemia နှင့် Ornithosis စသည့်ရောဂါလက္ခဏာများ ကင်းရှင်းသော ဒေသဖြစ်ရမည်။
  • မျိုးကြက်ဥ၊ ရက်သား မျိုးကြက်ပေါက်များသည် ကမ္ဘာ့တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ (OIE - International Animal Health Code)အရ တင်ပို့သောနိုင်ငံမှ အသိအမှတ်ပြု တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်၍ ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးထားသော ခြံနှင့် ဖောက်စက်မှ ဖြစ်ရမည်။
  • မျိုးကြက်ဥ၊ ရက်သားမျိုးကြက်ပေါက်များကို အခြားကြက်ဥများ၊ ကြက်ငှက်များနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိစေရန် ပုံးခွံအသစ်များထဲသို့ ဖောက်စက်မှတိုက်ရိုက်ထည့်၍ တင်ပို့ရမည်။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ မတူညီသော အခြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့် အတူထားရှိခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်းမရှိစေရ။

၁။ လိုအပ်ပါက ရောက်ရှိလာသောနေ့စ၍ (၁၄-၃၀)ရက်အထိ ရက်သားကြက်၊ ငှက်များကို သတ်မှတ်ထားသော ကူးစက်ရောဂါစစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်း၌ ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ ပြုလုပ်ရန်ထားရှိရမည်။

၂။ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်များကို တင်ပို့သူမှသော်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှင်မှကျခံရမည်။ တောရိုင်းကျေးငှက်ကိစ္စများတွင် ရောက်ရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း(၃၀)အထိ စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည်။

၃။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပြည့်စုံကိုက်ညီမှုမရှိပါက တင်ပို့လာသော မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ငှက်များကို လျော်ကြေးမရှိဖျက်စီးခြင်း၊ တင်ပို့သည့် နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း ခံရမည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း