ကျွဲ၊ နွား မြင်းအရှင်များ အတွက်တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Export
ပုံ ကျွဲ၊ နွား မြင်းအရှင်များ အတွက်တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် ကျွဲ၊ နွား မြင်းအရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ကျွဲ၊ နွား မြင်းအရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့် (၁)

ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါပူးတွဲစာရွက်စာတမ်း များနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရပါမည်။

(က)  ကျွဲ၊ နွားအရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုကဒ်

(ခ)   မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသောလျှောက်လွှာပုံစံ(ကသ-၄)

(ဂ)   မွေးမြူရေးခြံမှတ်ပုံတင် (AHD/ PC-7) ယာယီစုဆောင်းရပ်အတည်ပြုလက်မှတ် မိတ္တူ

(ဃ)  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(င)   ယာယီစုဆောင်းရပ်ထားရှိမည့်နေရာ

(စ)   ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(ဆ)  ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(ဇ) တိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစခန်းတွင်ထားရှိ၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီး ဌာန၏တည်ဆဲဥ​ပဒေများကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း၀န်ခံချက်ပါရှိရမည်။

အဆင့် (၂)

ဌာနမှတင်သွင်းလာသော လျှောက်လွှာအားစိစစ်မည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသောလျှောက်လွှာများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် လျှောက်လွှာ ရှင်ထံသို့အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာငြင်းဆိုခံရလျှင် ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သောလျှောက်လွှာရှင်များကို တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းခံယူရန် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

ဌာနမှတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် တင်ပို့ရန်၀ယ်ယူစုဆောင်းထားသည့်မြင်းများကို ၀ယ်ယူ သည့်မြို့နယ်များရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြား၍စစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည်။ စတင်ဝယ်ယူခဲ့သည့်ဒေသရှိ မြို့နယ်မွေးမြူရေး နှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ် Animal Health and Development/ Prevention & Control Form -1) (AHD/PC-1) မူရင်းကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသည်စစ်ဆေးပြီးသော ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်းများကို ယာယီစုဆောင်းရပ်သို့ သယ်ယူရန်အတွက် တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် Animal Health and Development/ Prevention & Control Form-3 (AHD/ PC-3) ထုတ်ပေးရမည်။ မွေးမြူရေးခြံများ မှဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါက မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် Animal Health and Development/ Prevention & Control Form-7 (AHD/PC-7) နှင့် ယာယီစုဆောင်းရပ်တွင် သယ်ဆောင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခံခြင်းနှင့်အတည်ပြု အမှတ်အသား (Micro Chip/ Ear-Tag) ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးမည်။ ကိုယ်ပိုင်မြင်းများဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာ ရက်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ် ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက် (မူရင်း) အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (မူရင်း) ပါရှိရမည်။

ထောက်ခံချက်ရယူရမည့်စာရင်းများ

(က) စတင်ဝယ်ယူခဲ့သည့်ဒေသရှိ မြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (မူရင်း)

(ခ)   တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် (မူရင်း)

(ဂ)   မွေးမြူရေးခြံများမှဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါက မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မူရင်း)

(ဃ)  တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် ပေါင်းချုပ် (မူရင်း)

(င)    သယ်ဆောင်သည့်ယာဉ်တွင်ပါရှိသည့် အကောင်အရေအတွက်

(စ)  ကိုယ်ပိုင်မြင်းများဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုး၏ထောက်ခံချက်(မူရင်း)၊မြင်းအရောင်းအဝယ်စာချုပ်(မူရင်း)

(ဆ)  သယ်ဆောင်မည့်ယာဉ်လမ်းကြောင်း

အဆင့် (၄)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ  တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကိုရရှိပြီးသူသည် မြို့နယ်ရှိ ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်းများကိုယာယီစု ဆောင်းရပ်သို့သယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှစစ်ဆေးပြီး Micro Chip, Ear Tag ထည့်သွင်း တပ်ဆင်ပေးမည်။ Micro Chip, Ear Tag ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးခြင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပေးခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်မှကျခံရပါမည်။ စစ်ဆေးမှုရလာဒ်အရဌာနမှ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်နှင့် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက် မှတ်ကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။                                                                                  

အဆင့် (၅)

သယ်ဆောင်ရာလမ်းခရီးအလိုက် အောက်ပါနေရာများတွင် ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များနှင့်အတူ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနကိုယ်စား လှယ်များမှပူးပေါင်းစစ်ဆေးသွားမည်။ လိုအပ်ချက်အရ စစ်ဆေးမှုခံယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ကြားစခန်းများမှာ-

(က) မန္တလေး-မူဆယ်လမ်းကြောင်း။ (၁၆) မိုင်စစ်ဆေးရေးစခန်း၊ ရေပူစစ်ဆေးရေးစခန်းနှင့် မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်

(ခ)  ရန်ကုန်-မြ၀တီလမ်းကြောင်း။ မရမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးစခန်းနှင့် မြ၀တီကုန်သွယ်ရေးဇုန်တို့တွင် စစ်ဆေးသွားပါမည်။

အဆင့် (၆)

တင်ပို့သူသည်တင်ပို့မည့် မြင်းအရှင်များအား သတ်မှတ်ထားသည့်ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း (သို့မဟုတ်)နယ်စပ်ဒေသများရှိ တိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေးစခန်းများတွင် Animal Quarantine Certificate ရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဌာနမှမြင်းများ၏ Ear Tag or Micro Chip ကို scan ဖတ်၍ စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်သောတိရစ္ဆာန်များအတွက် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရာတွင်လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကိုတင်ပို့သူမှ ကျခံပေးရမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့် (၇)

တင်ပို့သူများအနေဖြင့် နောက်ဆုံးတင်ပို့မည့်နေရာရှိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ပို့ကုန်ကြေညာလွှာပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် ပို့ကုန်လိုင်စင်မူရင်းနှင့် Animal Quarantine Certificate မှအပ (က) မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်ပေါင်းချုပ် (ခ) သယ်ဆောင်သည့်ယာဉ်တွင်ပါရှိသည့် အကောင်အရေအတွက်မှတ်တမ်း အထောက်အထားမူရင်းများအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတာ၀န်ခံထံ သို့အပ်နှံရမည်။ ဌာနမှပြည်နယ်နှင့်တိုင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ မိတ္တူများကိုပေးပို့ အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်။

(က)  အများဆုံး (၁၀၀) ကောင်သာခွင့်ပြုပြီး ခွင့်ပြုကောင်ရေကို တစ်ကြိမ်တည်းသာ သယ်ဆောင်ခွင့်ပြုမည်။

(ခ)  ယာယီစုဆောင်းရပ်ရှိသော ခရိုင်အတွင်းတွင်သာ ၀ယ်ယူစုဆောင်းရမည်။ ယာယီစုဆောင်းရပ်တစ်ခုလျှင် ကုမ္ပဏီ (၁)ခု၏ မြင်းအရှင်များသာစု ဆောင်းရမည်။

(ဂ)   ယာယီစုဆောင်းရပ်သည် မြင်းပွဲစျေးများတွင် မပြုလုပ်ရ။

(ဃ)  အသက် (၅) နှစ်နှင့်အောက် မြင်းအရှင်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း မပြုလုပ်ရ။

(င)    သင်းကွပ်ပြီးသား မြင်းထီးများကိုသာ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရမည်။

(စ)   ပထမအသုတ် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ပြီးမှသာ ဒုတိယအသုတ်ကို Ear Tag တပ်ဆင်ပေးမည်။ ပထမအကြိမ်တင်ပို့ခြင်း မပြီးမြောက်မီနောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံလျှောက်ထားခြင်း မပြုလုပ်ရ။

(ဆ) ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦးသည် ကုမ္ပဏီ (၁) ခု၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သာဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဇ)   တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူထားသူထံမှသော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးခြံမှသော်လည်ကောင်း၊ ဝယ်ယူတင်ပို့နိုင်သည်။

(ဈ)  တိရစ္ဆာန်ရောဂါထိန်းချုပ် စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွင် စစ်ဆေးမှုခံယူ၍ AQC လက်မှတ်ရယူရမည်။

 

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း