ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ မြင်း၊ ပျား အရှင်များအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ မြင်း၊ ပျား အရှင်များအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် မြင်းအရှင်များအတွက် တင်သွင်းခံထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူခြင်း။
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ မြင်း၊ ပျား အရှင်များ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့် (၁)

မြင်းအရှင်များကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

(က) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောလျှောက်လွှာ

(ခ) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသည့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်မိတ္တူ (Veterinary Health Certificate)

(ဂ) မွေးမြူရေးခြံအားမှတ်ပုံတင်ထားသောလက်မှတ်(ရှိပါက)

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ

(ဇ) ပုံစံ ၆

(စျ) ပုံစံ ၂၆

(ည)တိရိစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသောစာရွက်စာတမ်း များ

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှလျှောက်လွှာများအား ပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်းရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသောလျှောက်လွှာ များကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကိုမှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သောလျှောက်လွှာရှင်များကို ဌာနမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့ / တင်သွင်း ခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်း (သို့မဟုတ်) နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီးရောက်ရှိလာသော ကျွဲ၊ နွားများကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာလုပ်ဆောင်ရန် အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့လည်းကောင်း၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရန်လည်းကောင်း လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ်(MACCS) မှတဆင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသောမြင်းများနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ထုတ်ပေးသော တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် လက်မှတ်၊ တင်သွင်းလာသောမြင်းများ၏ အချက်အလက်များ၊ ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ စီးပွားကူးသန်းမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လက်မှတ်၊ ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း၊ bill of lading/Airway bill နှင့် PC3 ကိုနယ်စပ်တင်သွင်းမှု အတွက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၄)

ကူးစက်ရောဂါကင်းသော မြင်းများအတွက် ဌာနမှ တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်များကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေးစခန်းများကိုဖွင့် လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ မြင်းများတင်သွင်းလာသူမှ တိရိစ္ဆာန်စစ်ဆေးခ ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းခနှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် (တစ်ကောင်ကို ၁၀,၀၀၀ ကျပ်နှုန်း) ကျသင့် ငွေများကိုပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။

၁။ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွင်အောက်ပါအချက်အလက်များပါရှိရမည်။

(က) Pedigree certificate (မိဘ၊ ဘိုးဘွားများ၏အဆင့်ဆင့် မှတ်တမ်း)။

(ခ) တင်ပို့လာသော တိရိစ္ဆာန်များသည် တင်ပို့သည့်အချိန်တွင် ကပ်ပါးရောဂါနှင့် အခြားကူးစက်ရောဂါကင်းစင်မှု။

(ဂ) တင်ပို့လာသော တိရိစ္ဆာန်များသည် African Horse Sickness၊ Equine Encephalomyelitis၊ Vesicular Stomatitis၊ Dourine နှင့် Epzootic Lymphangitis စသည့်ရောဂါများ ကင်းရှင်းသောတိုင်းပြည်များမှဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မတင်ပို့မီ (၁၂) လအတွင်း Equine Infectious Anaemia၊ Equine Viral Arthritis, Equine Rhinopneumonitis, Equine Influenza and Horse Pox, Glanders, Strangles and Surra စသည့်ရောဂါလက္ခဏာများ ကင်းရှင်းသောဒေသများမှဖြစ်ပါ ကြောင်း။

(ဃ)တင်ပို့လာသောတိရိစ္ဆာန်များသည် တင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်း၌ မတင်ပို့မီ (၃၀) ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထား ရှိပြီးဖြစ်ပါကြောင်း။

(င) မတင်ပို့မီ ရက်(၃၀)ကြိုတင်၍ ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများဖြစ်သည့် Equine Infectious Anaemia၊ African Horse Sicknessနှင့် Equine Viral Arthritis စသည့်ရောဂါများကို စစ်ဆေး၍ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းကို တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ တင်ပြ ရမည်။

(စ)တိရိစ္ဆာန်များကိုမတင်ပို့မီရက်အနည်းငယ်ကြိုတင်၍တိရိစ္ဆာန် ကိုယ်တွင်းနှင့်ပြင်ပကပ်ပါးပိုးကောင်များ ကင်းစင်ရန်အတွက်(၂) မျိုးစလုံးအပေါ်အကျိုးသက် ရောက်သော သံချဆေး/ ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ကုသပေးပြီးဖြစ်ရမည်။

၂။မြန်မာနိုင်ငံရှိတိရိစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။

၃။တိရိစ္ဆာန်များပြည်တွင်းသို့ ရောက်ရှိချိန်၌ကျန်းမာရေး အခြေအနေပုံမှန်ရှိမရှိ ချက်ခြင်းစစ်ဆေးခံရမည်။

၄။ တိရစ္ဆာန်များကို ထည့်သွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်သောယာဉ်သည် သေချာစွာသန့်စင်၊ ပိုးသတ်ထားပြီး တိရစ္ဆာန်များထိခိုက်ဒဏ်ရာမရှိစေနိုင်သော ပုံစံအနေအထားဖြစ်ရ မည်။

၅။ လမ်းခရီး၌ ခေတ္တခဏရပ်နားစဉ်အချိန်အတွင်း ကျန်းမာရေးအခြေအနေမတူညီသော အခြားတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ ထားရှိခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်းမရှိစေရ။

၆။ တင်ပို့လာသောတိရစ္ဆာန်များ ခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်ရှိပါက ကူးစက်ရောဂါစစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်း၌ အနည်းဆုံး (၃၀) ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားရှိ၍ လိုအပ်ပါက ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများပြုလုပ်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကိုပိုင်ရှင်မှကျခံရမည်။

၇။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပြည့်စုံမှုမရှိပါက တင်ပို့လာသောတိရစ္ဆာန်များကို လျော်ကြေးမရှိဖျက်ဆီးခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ပို့သည့် နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရမည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း