တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများ အတွက်တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Export
ပုံ တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများ အတွက်တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပါ သည်။
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့်(၁)

တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသူသည် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများ နှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

(က) တင်ပို့ခွင့်လျှောက်လွှာ

(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောလျှောက်လွှာ။

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိမွေးမြူရေးခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ

(ဇ) ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည့်လိုအပ်ချက်

(ဈ) ပုံစံ ၆

(ည) ပုံစံ ၂၆

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီးစာရင်းမှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသောလျှောက်လွှာ များကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှလျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သောလျှောက်လွှာရှင်များအတွက် ဓာတ်ခွဲစိစစ်မှုနှင့်လိုအပ်ပါက မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများကိုသတ်မှတ်ထားသော အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်လည်ကောင်း၊ ရောဂါပိုးပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းကောင်း နည်းလမ်းများနှင့်အညီစစ် ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုရလာဒ်နှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုရလာဒ်များအတွက် ဌာနမှတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate)ကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့/ တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

  • လျှောက်ထားမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်အချိန်၇ ရက်မှ ၁၀ အထိကြာမြှင့်နိုင်သည်။
  • ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခနှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် တင်ပို့သူမှပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း