တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများ အတွက်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများ အတွက်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန် ထားပါသည်။
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့် (၁)

တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသ ရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

(က)  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောလျှောက်လွှာ

(ခ)   တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ထုတ်ပေးသည့် တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် မိတ္တူ (Veterinary Health Certificate)

(ဂ)   မွေးမြူရေးခြံအားမှတ်ပုံတင်ထားသောလက်မှတ်(ရှိပါက)

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င)  ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ)  မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ

(ဇ)  ပုံစံ ၆

(စျ) ပုံစံ ၂၆

(ည) တိရိစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသောစာရွက်စာတမ်းများ

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီးစာရင်းမှတ်တမ်းရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသောလျှောက်လွှာ များကိုလျှောက်ထားသူထံသို့ဌာနမှ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သောလျှောက်လွှာရှင်များကို ဌာနမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်တင်ပို့ /တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏သတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်း (သို့မဟုတ်) နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီးရောက်ရှိလာသော တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့လည်းကောင်း မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရန်လည်းကောင်း လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း များနှင့်အတူ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ်(MACCS)မှတဆင့် တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း များဖြစ်သော အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသောတိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် ရေးထိုးထားသောလက်မှတ်၊ တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲ ချောင်းများ၏အချက်အလက်များ၊ ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ စီးပွားကူးသန်းမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လက်မှတ်၊ ကုန်ထုပ်ပိုး မှုစာရင်း၊ bill of lading/Airway bill နှင့် PC3 ကိုနယ်စပ်တင်သွင်းမှုအတွက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၄)

အောင်မြင်သောဓါတ်ခွဲစိစစ်မှုများအတွက် ဌာနမှတိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ရလာဒ်ကို အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ်တွင်လည်း ပြန်လည်တင်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ချောင်းများကိုစစ်ဆေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေးစခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်မျိုးရည်ခဲချောင်းများတင်သွင်းလာသူ မှစစ်ဆေးခ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းခနှင့်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် ကျသင့်ငွေများကိုပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။

၁။ တင်သွင်းလာသောမျိုးရည်ခဲချောင်းနှင့်အတူ တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံမှ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏အခွင့် အာဏာရှိသူတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်၏လက်မှတ် (သို့မဟုတ်) မျိုး ရည်ထုတ်လုပ်ရေးဌာနကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။ အဆိုပါထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါကျန်း မာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပါရှိရမည် -

(ကက) မျိုးရည်ထုတ်လုပ်ရေးဌာနစိတ်၏ အမည်လိပ်စာနှင့်မူရင်းဒေသ။

 • အရေအတွက် မျိုးစိတ်နှင့် မျိုး။
 • မျိုးရည်ထုတ်ပေးသော တိရစ္ဆာန်၏အမှတ်အသား။

(ဃဃ) မျိုးရည်စုဆောင်းသည့်ရက်စွဲ။

၂။ ကျန်းမာကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ -

(ကက) တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့မတင်သွင်းမီ (၃) နှစ်အတွင်း African Swine Fever နှင့် Rinderpest ရောဂါကင်းရှင်းသောဒေသဖြစ်ရမည်။

 • တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ဒေသ (သို့မဟုတ်) ဇုန်တို့သည် Office International des Epizooties - OIE မှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသောခွာ နာလျှာနာရောဂါကင်းရှင်းသောဒေသဖြစ်ရမည်။
 • မျိုးရည်ထုတ်လုပ်သောဌာနသည် ပို့ကုန်တင်ပို့သောနိုင်ငံအစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရသောဌာနဖြစ်ရမည့်အပြင် အစိုးရမှတရားဝင်ခန့်အပ်သော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်၏ တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသော မျိုးရည်ထုတ်လုပ်သည့်ဌာနဖြစ်ရမည်။

(ဃဃ) ထုတ်လုပ်သောဌာနတွင်းသို့ မျိုးရည်ထုတ်လုပ်မည့် တိရစ္ဆာန်အထီးနှင့်လှုံ့ဆော်နှိုးဆွသော Teaser ကိုသာဝင်ခွင့်ပြုရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့မျိုးရည်မတင်သွင်းမီ (၁၂) လအတွင်း Tuberculosis၊ Brucellosis၊ Lepto -spirosis၊ Vesicular Exanthema၊ Vesicular Stomatitis၊ Swine Vesicular Influenza၊ Hog Cholera (Classical Swine Fever)၊ Aujeszky’s Disease၊ Porcine Parvovirus Infection၊ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)၊ Atrophic Rhinitis၊ Trasmissible Gasteroenteritis နှင့် Teschen Disease စသောရောဂါများကင်းရှင်းရမည်။

(ငင)  မျိုးထုတ်မည့်တိရစ္ဆာန်သည် အမြင်အားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးချက်များပုံမှန်ရှိရမည်။ မျိုးရည်ထုတ်လုပ်ရေးဌာနသို့ သီးခြားမသွင်းမီ(၃၀) ရက်အတွင်း Bovine Tubercullosis၊ Brucellosis (Brucella abortus နှင့် Brucella suis) ရောဂါများ ပဏာမစစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ရမည်။

 • မျိုးရည်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုမည့် တိရစ္ဆာန်အထီးနှင့်နှိုးဆွသော Teaser တိရစ္ဆာန်အားမျိုးရည်မထုတ်လုပ်မီရက်ပေါင်း(၃၀) အတွင်း မျိုးရည်ထုတ်လုပ်သည့် ဌာနတွင် သီးခြားထားရှိလျက် အောက်ပါစမ်းသပ်မှုများတွင် negative result များရရှိရမည် -
 • Tuberculosis။ တိရစ္ဆာန်အားထိန်းသိမ်းထားသောနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) မျိုးစပ်သောသားစပ်ဌာနတွင် Bovine Tuberculosis ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း (၁၂) လတစ် ကြိမ်တရားဝင်ပုံမှန်စစ်ဆေးရမည်။
 • Brucellosis။ တိရစ္ဆာန်အားထိန်းသိမ်းသောနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) မျိုးစပ်သောသားစပ်ဌာနတွင် Brucella abortus၊ Brucella suis ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း(၁၂)လ တစ်ကြိမ်တရားဝင်စစ်ဆေးရမည်။
 • Aujesky’s Disease။
 • Transmissible Gastroenteritis။
 • Teschen Disease။
 • Swine Vesicular Disease။
 • PRRS။
 • Leptospirosis။

(ဆဆ) မျိုးရည်သည် ပုံမှန်အထီးလိင်စိတ်အပြုအမူအနေအထားရှိသော အထီးမှရရှိသောမျိုးရည်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မျိုးအောင်မှုမှတ်တမ်းထားရှိရမည်။ ၎င်းနှင့်၎င်း၏မျိုးရိုး စဉ်ဆက်များတွင်မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းချက်မရှိကြောင်း မှတ်တမ်းများထားရှိရမည်။

 • မျိုးစပ်ရည်တွင်အသုံးပြုသောကြာရှည်ခံဆေးများ၊ ပဋိဇီဝဆေးများကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရမည်။

၃။ မျိုးရည်စုဆောင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းများကို OIE(International Animal Health Code) အရသတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းအတိုင်းဖြစ်ရမည်။

၄။ မျိုးရည်တင်သွင်းခြင်းတွင် သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက် စည်းကမ်းများနှင့်ပြည့်စုံမှုမရှိပါက တင်ပို့လာသောမျိုးရည်များကို လျော်ကြေးမရှိဖျက်စီးခြင်း၊ တင်ပို့     သည့်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရမည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း