တိရိစ္ဆာန်အမွေးများအတွက် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Export
ပုံ တိရိစ္ဆာန်အမွေးများအတွက် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် တိရိစ္ဆာန်အမွေးများအတွက် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်ရယူခြင်း၊
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

တိရိစ္ဆာန်အမွေးများ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့်(၁)

တိရိစ္ဆာန်အမွေးများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသူသည် တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများ နှင့် တကွ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထား ရယူရပါမည်။

(က) တင်ပို့ခွင့်လျှောက်လွှာ

(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ။

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိမွေးမြူရေးခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဇ) ပုံစံ ၆

(ဈ) ပုံစံ ၂၆

(ည) ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအတွက်ပစ္စည်းနမူနာ

 

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည် ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာရှင်များအတွက် ဓာတ်ခွဲစိစစ်မှုနှင့် လိုအပ်ပါက မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

တိရိစ္ဆာန်အမွေးနမူနာများကို သတ်မှတ်ထားသော အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်လည်ကောင်း၊ ရောဂါပိုး ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကို လည်းကောင်း နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သော ဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးမှုရလာဒ်နှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုရလာဒ် များအတွက်ဌာနမှ တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက် ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက် လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

  • လျှောက်ထားမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် အချိန် ၇ ရက်မှ ၁၀ အထိကြာမြှင့်နိုင်သည်။
  • ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခနှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် တင်ပို့သူမှ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း