တိရိစ္ဆာန်အမွေးများအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ တိရိစ္ဆာန်အမွေးများအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
အကျဉ်းချုပ် ဘဲမွေး၊ ကြက်ဆင်မွေး၊ ယုန်မွေး နှင့် အခြားတိရိစ္ဆာန်အမွေးများ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန အောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် ရယူခြင်း
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ဘဲမွေး၊ ကြက်ဆင်မွေး၊ ယုန်မွေး နှင့် အခြားတိရိစ္ဆာန်အမွေးများ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့် (၁)

ဘဲမွေး၊ ကြက်ဆင်မွေး၊ယုန်မွေးနှင့် အခြားတိရိစ္ဆာန်အမွေးများကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီး ဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

(က) တင်သွင်းခွင့်လျှောက်လွှာ

(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ

(ဂ) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ထုတ်ပေးသည့် တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် မိတ္တူ (Veterinary Health Certificate)

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဇ) ပုံစံ ၆

(စျ) ပုံစံ ၂၆

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာ ရှင်များကို ဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီး ရောက်ရှိလာသော တိရိစ္ဆာန်အမွေးများကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့လည်းကောင်း မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရန် လည်းကောင်း လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း များနှင့်အတူ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ် (MACCS)မှတဆင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်အမွေးများနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသော တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက် လက်မှတ်မူရင်းနှင့်လက်မှတ်၊ တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်အမွေးများ၏ အချက် အလက်များ၊ ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ စီးပွားကူးသန်းမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လက်မှတ်၊ ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း၊ bill of lading/Airway bill နှင့် PC3 ကိုနယ်စပ်တင်သွင်းမှုအတွက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

 

အဆင့်(၄)

ကူးစက်ရောဂါကင်းသော တိရိစ္ဆာန်အမွေးများအတွက် ဌာနမှ တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဌာနမှ ရလာဒ်အဖြေများကို အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးစနစ်မှတဆင့် ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်အမွေးများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေး စခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်အမွေးများတင်သွင်းလာသူမှ စစ်ဆေးခ ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းခ နှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

 

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း