အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာတင်သွင်းခြင်း၏ထောက်ခံချက်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းလိုင်စင်

ကဏ္ဍ Import
ပုံ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာတင်သွင်းခြင်း၏ထောက်ခံချက်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းလိုင်စင်
အကျဉ်းချုပ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းလိုသော အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခြင်းလိုင်စင်ရရှိရန် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် လျှောက်ထားခြင်း
အကြောင်းအရာ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံသို့တင်သွင်းလိုသော အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော

ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာတင်သွင်းခြင်း (အိုဒီအက်စ်) အတွက် ထောက်ခံချက်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းလိုင်စင်​လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်

 

အဆင့်(၁)

အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန် ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်ကိုဖြစ်စေ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လိုသောပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းသည် ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိရန် လျှောက်လွှာပုံစံ(၁) ကို ရယူဖြည့်စွက် ပြီးလိုအပ်သောအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပြီး ဝန်ကြီးဌာနသို့လျှောက်ထားရမည်။

အဆင့်(၂)

ဝန်ကြီးဌာနသည်လျှောက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ/မရှိစိစစ်ပြီး ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

အဆင့်(၃)

ဝန်ကြီးဌာနသည် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုပါက လျှောက်ထားသူအား ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း အတွက် ပုံစံ(၃) ဖြင့် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရမည်။

အဆင့်(၄)

လျှောက်ထားသူသည် ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးသောထောက်ခံချက်ကိုရရှိပြီးနောက် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထားရပါမည်။ တင်သွင်းခွင့် လိုင်စင်ကိုရရှိသူသည် ဒြပ်ပစ္စည်းကို တင်သွင်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၅)

ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိလာသောတင်သွင်းဒြပ်ပစ္စည်းများကိုလိုအပ်ပါကဌာနမှတာဝန်ရှိသူများကသွားရောက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။စစ်ဆေးမှု အောင်မြင်ပါက ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၆)

အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန် ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်ကိုဖြစ်စေ၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ရောင်းချခြင်းကို လည်းကောင်း၊ မီးသတ်ဆေးဗူး၊ အေးခဲစက်၊ လေအေးပေးစက်(သို့မဟုတ်) အအေးပေးစက်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများအသုံးပြု၍ စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းသည် မိမိလုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက် လွှာပုံစံ(၅)ကိုရယူ၍ အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပြီး ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းနှင့်တကွ ဝန်ကြီးဌာနကတာ ဝန်ပေးအပ်ထားသော ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။

အဆင့် (၇)

ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ဦးစီးဌာနသည် တင်သွင်းလာသောလျှောက်လွှာကို ရရှိသည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာန၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ခွင့်ပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။ ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ပေးအပ်ထားသော ဦးစီးဌာန သည်-

      (က)   မှတ်ပုံတင်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ပါက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပုံစံ (၆) ကို လျှောက်ထားသူအားထုတ်ပေးမည်။

     (ခ)   သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူများ၏ မှတ်ပုံတင်စာ ရင်းကို ပြုစုထားရှိမည်ဖြစ်သည်။

     (ဂ)    ထုတ်ပေးသည့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ရရှိသူများကမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါစည်းကမ်းချက်များ နှင့်အညီလိုက်နာခြင်း (သို့မဟုတ်) သုံးစွဲခြင်း  ရှိ/မရှိ ကြီးကြပ်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၈)

ဝန်ကြီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူများအား အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို  ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးရန်အတွက် ခွဲတမ်းသတ်မှတ်ပေးရမည်။

အဆင့်(၉ )

အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန် ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်ကိုဖြစ်စေ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်သူသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းနှင့်စပ် လျဉ်း၍ ပြည်တွင်းသို့ အမှန်တကယ်တင်သွင်းမှုအခြေအနေကို ဝန်ကြီးဌာနသို့ နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် နေ့ထက်နောက်မကျစေဘဲ သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများပူးတွဲ၍ အစီရင်ခံရမည်။

မှတ်ချက်။      ။ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသောဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသည်-

     (က)  မိမိတို့၏လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဝန်ကြီးဌာန(သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ပေးအပ်ထားသော ဌာန (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း၏ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူရမည်။

    (ခ)    မိမိတို့လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို နှစ်အလိုက်လိုအပ်သောစာရင်း ဇယားများဖြင့် မှန်ကန်စွာပြုစုထားရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနက တောင်းခံလာလျှင်ပြသရ မည်။

 (ဂ) အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန်ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များကို ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါက မိမိလုပ်ငန်းအတွက် ထုတ်ပေးထားသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အမှတ်ကို အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများထည့် သွင်းထားသည့်သေတ္တာ များ၌ဖော်ပြရမည်။

     (ဃ)    ဤအမိန့်အရထုတ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမည်။

     (င)     ဝန်ကြီးဌာနအခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သော အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း