အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း

ကဏ္ဍ Export
ပုံ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း
အကျဉ်းချုပ် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသော အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသောဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်လျှောက်ထားခြင်း။
အကြောင်းအရာ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသောအိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများ (အိုဒီအက်စ်) ဆိုင်ရာ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်

 

အဆင့် ()

အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန် ထုတ်လုပ်ထားသောထုတ် ကုန်ကိုဖြစ်စေ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်လိုသောပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းသည် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက် ရရှိရန် လျှောက်လွှာပုံစံ () အတိုင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပြီး ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများ နှင့်အတူ ဝန်ကြီးဌာနသို့လျှောက်ထားရမည်။

အဆင့် ()

ဝန်ကြီးဌာနသည် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းလျှောက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိ စိစစ်ပြီး ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

အဆင့် ()

ဝန်ကြီးဌာနသည်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုပါကလျှောက်ထားသူအား ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက် ပုံစံ() ဖြင့်လည်းကောင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးပါသည်။

အဆင့် ()

လျှောက်ထားသူသည် ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးသော ထောက်ခံချက်ကိုရရှိပြီးနောက် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနကထုတ်ပေးသော ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်ကို လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်ပို့ခွင့်ကိုပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့် ()

အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသောဒြပ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန် ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်ကိုဖြစ်စေ၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ရောင်းချခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ မီးသတ်ဆေးဗူး၊ အေးခဲစက်၊ လေအေးပေးစက် (သို့မဟုတ်) အအေးပေးစက်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများအသုံးပြု၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသောပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင် သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို နှစ်အလိုက်လိုအပ်သော စာရင်းဇယားများဖြင့် မှန်ကန်စွာပြုစုထားရှိ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနက တောင်းခံလာလျှင် ပြသစစ်ဆေးခံရမည်။

အဆင့် ()

အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသောဒြပ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန် ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်ကိုဖြစ်စေ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်သူသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ပသို့  အမှန်တကယ်တင်ပို့မှုအခြေအနေ ကို ဝန်ကြီးဌာနသို့ နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်ထက် နောက်မကျစေဘဲ သက်ဆိုင်ရာစာရင်းဇယားများ ပူးတွဲ၍ အစီရင်ခံရမည်။

မှတ်ချက်။ ။ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသည်-

  • (က) မိမိတို့၏လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာန (သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ပေးအပ်ထားသောဌာန (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း၏ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူရမည်။
  • ()    မိမိတို့လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို နှစ်အလိုက် လိုအပ်သောစာရင်းဇယားများဖြင့် မှန်ကန်စွာပြုစုထားရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနက တောင်းခံလာလျှင်ပြသရမည်။
  • ()   အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန် ထုတ်လုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်း ခြင်း (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါက မိမိလုပ်ငန်းအတွက်ထုတ်ပေးထားသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အမှတ်ကို အိုဇုန်း လွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းထားသည့် သေတ္တာများ၌ဖော်ပြရမည်။
  • ()    ဤအမိန့်အရထုတ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
  • ()       ဝန်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း