ယမကာတင်သွင်းခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားလုပ်ဆောင်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ Import
ပုံ
အကျဉ်းချုပ် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိယမကာတင်သွင်းခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားလုပ်ဆောင်ရသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
အကြောင်းအရာ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ယမကာတင်သွင်းခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားလုပ်ဆောင်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့်(၁)

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်၊ ယစ်မျိုးဥပဒေအရသက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ရရှိသူ (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီသည် ယမကာတင်သွင်းခွင့်ရရှိရန် အတွက်အင်တာနက်ရရှိသည့်မည်သည့်နေရာမှမဆို Online Services ဖြစ်သည့် Tradenet 2.0 စနစ်အသုံးပြု၍ ယမကာတင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရ မည်။

ပထမဦးစွာလျှောက်ထားသူသည် အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာအားဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားစာရွက်၊ စာတမ်းများအား (pdf) ဖြင့်တင်ပြရမည်-

(က)   ကုမ္ပဏီ၏ Letter head ဖြင့်ရေးသားထားသောလျှောက်လွှာ

(ခ)   ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတစ်ဦးဦး၏ နိုင်ငံခြားအရက်ကိုလက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (FL-11)၊ နိုင်ငံခြားအရက်ပြင်းကို ပေါင်းစပ်ခွင့်၊ ရောနှောခွင့်၊ အနံ့ထည့်ခွင့်နှင့်အရောင်ဆိုးခွင့်လိုင်စင် (FL-4) ၊ ပုလင်းသွတ်ခွင့်လိုင်စင် (FL-5)။

(ဂ)     Exclusive Distributorship သို့မဟုတ် Exclusive Dealership

(ဃ)   တင်သွင်းမည့် အရက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ

( ၁ )         အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း၊

( ၂ )          ကုန်ပစ္စည်းအမည်၊ အမျိုးအစား၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံ၊

( ၃ )         ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊ လိပ်စာ

( ၄ )         အရက်ရောနှောပေါင်းစပ်၍ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပုလင်းသွတ်ခြင်းပြုလုပ်မည့် လိပ်စာ။

(င)    သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကခွင့်ပြုထားသည့်အရက်သိုလှောင်ခွင့်လက်မှတ်(သို့မဟုတ်)ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်။

(စ)    အရက်သိုလှောင်ရုံလိပ်စာနှင့် ရောင်းချမည့်ဆိုင်လိပ်စာ။

အဆင့်(၂)

မူဝါဒဌာနသည် စနစ်မှတင်ပြလာသောလျှောက်လွှာများကို လက်ခံစစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်မှုမရှိသောလျှောက်လွှာများကို ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင် ရန်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောလျှောက်လွှာများအတွက် မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းနိုင်ရန် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

လျှောက်ထားသူသည် မှတ်ပုံတင်ကြေးကို MPU ကတ်အသုံးပြု၍ ငွေပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ပေးချေမှုအောင်မြင်ပါက ငွေရပြေစာကိုလျှောက်ထားသူမှကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စနစ်မှ ယမကာတင်သွင်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူမှသွင်းကုန်လိုင်စင်ကိုလည်းဆက်လက် လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။

မှတ်ပုံတင်ကြေးကျသင့်ငွေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျသင့်ငွေ(ကျပ်)

သက်တမ်း

၅၀၀၀၀

၁နှစ်(ယစ်မျိုးလိုင်စင်အတိုင်းသာခွင့်ပြုသည်)

အဆင့်(၄)

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသူသည် အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာအား ဖြည့်စွက်ပြီး ပူးတွဲပါ စာရွက်၊ စာ တမ်းများအား (pdf) ဖြင့် ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။

(က)   ကုမ္ပဏီ၏ Letter head ဖြင့် ရေးသားထားသောလျှောက်လွှာ (ကုမ္ပဏီအမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်)

(ခ)    ကုန်အမှာလွှာ Proforma Invoice မူရင်း သို့မဟုတ် အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Sale Contract) မူရင်း (တင်သွင်းယမကာနှင့်သက်ဆိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရမည်။)

( ဂ )   ယမကာတင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)၊

(ဃ)   အရက်ပုလင်းပေါ်တွင် တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကို ကပ်နှိပ်ဖော်ပြမည့် နမူနာ၊

( င )   အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက် (မူရင်း)၊

( စ )   လျှောက်ထားသူသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ကိုယ်တိုင် မဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ နှင့် မှတ်ပုံတင်ကတ် (မိတ္တူ)

အဆင့်(၅)

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဌာနခွဲသည် စနစ်မှတင်သွင်းလာသောလျှောက်လွှာများကို အချက်အလက်ပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ ၊ Invoice (or) Sale Contract, OGA Recommendations ပါအချက်တို့နှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် H.S Code ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ၊ လျှောက်ထားပစ္စည်း၏ အရေအတွက်၊ စျေးနှုန်း၊ တန်ဖိုးများ ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်မည်ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များပြည့်စုံမှုမရှိသော Online လျှောက်လွှာများ၊ ထောက်ခံချက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက် Attach အဖြစ်ပါဝင်လာခြင်းမရှိသော Online လျှောက်လွှာများအား Message Box မှ တစ်ဆင့် လိုအပ်ချက်များအားရေးသား၍ လျှောက်ထားသူထံသို့ Pending အဖြစ် ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်သောအချက်အလက်များအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထည့်သွင်း၍ Application Form အား MOC သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်လွှာပါအချက်အလက်များနှင့် ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက လျှောက်ထားသူအနေဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းမှု ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။

အဆင့်(၆)

လျှောက်ထားသူသည်လိုင်စင်ကြေးကို MPU ကတ် အသုံးပြု၍ ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ပေးချေမှုအောင်မြင်ပါက ယမကာတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုင်စင်အချောအား Print ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သကဲ့သို့ Payment Voucher ကိုလည်း Print ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုင်စင်လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထား သည့်သွင်းကုန် (သို့မဟုတ်) ကုန်စည်၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအပေါ်မူတည်၍ လိုင်စင်ကြေးသည် အနည်းဆုံး (၃၀၀၀၀) ကျပ်မှ အများဆုံး (၉၀၀၀၀) ကျပ်ထိ ကုန်ကျ နိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်။

          ဝိုင်နှင့် အရက်တင်သွင်းခြင်းအတွက်-

(က)    တင်သွင်းလာသည့် ဝိုင်များ၏ Country of Origin (CO) ကို တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်။

( ခ )    တင်သွင်းဝိုင်၏ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း Alcohol   By Volume မှာ (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း) အတွင်းရှိရမည်။

( ဂ )    ပြည်ပမှအရက်ကို ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ရန်ကုန်လေဆိပ်တို့မှ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ)   အရက်တစ်လီတာလျှင်ဆိပ်ကမ်းအရောက်တန်ဖိုး (Cost, Insurance and Freight-CIF) သည်အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒေါ် လာရှိရမည်။

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း