အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်

ကဏ္ဍ Export
ပုံ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်
အကျဉ်းချုပ် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားခြင်း
အကြောင်းအရာ

သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ


အဆင့်(၁)
ပြည်ပသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားသူသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၏ သီးနှံကာကွယ် ရေးဌာနခွဲတွင် လျှောက်လွှာကိုရယူဖြည့်စွက်ပြီး တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူသည် မိမိပြန်လည်တင်ပို့မည့် နိုင်ငံ၏တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်/ လိုအပ်ချက်များအားသိရှိပြီး ယင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်အား လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူ သည် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပေးရမည်-
(၁)    ပြန်လည်တင်ပို့မည့် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်း ကိုယ်စားပြုနမူနာများ (မက်ထရစ်တန် ၁၀၀
လျှင်-၁ ကီလိုဂရမ်) နှင့်အတူလျှောက်ထားရမည်။
(၂)    မူလတင်ပို့သည့်နိုင်ငံမှ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (မူရင်း) ပါရှိရပါမည်။

မှတ်ချက်။ ။ ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်တင်ပို့လိုသူသည် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံ လက်မှတ်ကို သင်္ဘော မတင်မီ ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်။
အဆင့်(၂)
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ လျှောက်လွှာများအားလက်ခံရရှိပြီး ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ လျှောက်လွှာအား တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်သည်။ စစ်ဆေးရေးမှူးမှ ပေးပို့ထားသောနမူနာအား ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း မျက်မြင်စစ်ဆေးမည်။ လိုအပ်လျှင် တင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ နမူနာအား ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ပြီး စစ်ဆေးမည်။

အဆင့်(၃)
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ စစ်ဆေးမှုရလာဒ်များအား ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ နမူနာပစ္စည်းတွင် ပိုးမွှားအရှင်များတွေ့ရှိပါက လျှောက်လွှာအားပယ်ချမည်ဖြစ်ပြီး ဌာနမှ ပြန်လည်တင်ပို့မည့်သူအား အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ပိုးမွှားကင်းရှင်းပါက ဌာနမှပြန်လည်တင်ပို့ခွင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေး မည်ဖြစ်သည်။
အဆင့်(၄)
ပြန်လည်တင်ပို့မည့်သူသည် သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ကို သွားရောက်ထုတ်ယူရပါမည်။ ပိုးမွှားကင်းရှင်း ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ဤတွင်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်း လက်ခံပြီးချိန်မှ (၃) ရက် (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) ကြာမြင့်နိုင်သည်။ တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အရ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးရမည့် ပိုးမွှားများအတွက် စစ်ဆေးရန် ကြာမြင့်ချိန် (၂) ရက် + ပုံမှန်ကြာမြင့်ချိန် (၃) ရက် (ရုံးပိတ် ရက်မပါ) = (၅) ရက်ဖြစ်ပြီး၊ ရောဂါများအတွက် စစ်ဆေးရန် ကြာမြင့်ချိန် (၇) ရက် + ပုံမှန်ကြာမြင့်ချိန် (၃) ရက် = (၁၀) ရက် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထောက်ခံချက်တစ်စောင်အတွက် ကျသင့်ငွေမှာ ၃၀၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်- အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းအတွက် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု (ရုံးချုပ်) နှင့် နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်းများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း