ကျွဲ၊ နွားအရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက် နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးလက်မှတ်ရယူခြင်း

ကဏ္ဍ Export
ပုံ ကျွဲ၊ နွားအရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက် နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးလက်မှတ်ရယူခြင်း
အကျဉ်းချုပ် ကျွဲ၊ နွားအရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက် နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးလက်မှတ်ရယူခြင်း
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ကျွဲ၊ နွားအရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့် (၁)

ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရပါမည်။

(က) ကုမ္ပဏီ (Letter head) ဖြင့် တင်ပို့မည်နိုင်ငံဖော်ပြ၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်လျှောက်လွှာ

(ခ) မွေးမြူရေးခြံမှတ်ပုံတင် (AHD/ PC-7) ယာယီစုဆောင်းရပ်အတည်ပြုလက်မှတ် မိတ္တူ

(ဂ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဃ) ယာယီစုဆောင်းရပ်ထားရှိမည့်နေရာ

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(ဆ) တိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး စခန်းတွင်ထားရှိ၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ခံယူ မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ တည်ဆဲဥ​ပဒေများကို လိုက်နာမည် ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံချက်ပါရှိရမည်။

အဆင့် (၂)

ဌာနမှ တင်သွင်းလာသော လျှောက်လွှာအား စိစစ်မည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် လျှောက်လွှာရှင်ထံသို့အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာငြင်းဆိုခံရလျှင် ဤအဆင့်တွင် ပြီးဆုံးပြီဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာရှင်များကို တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း ခံယူရန် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။

 

အဆင့်(၃)

ဌာနမှ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း ကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် တင်ပို့ရန်၀ယ်ယူစုဆောင်းထားသည့် ကျွဲ၊ နွားများကို ၀ယ်ယူသည့် မြို့နယ်များရှိ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြား၍ စစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည်။ စတင်ဝယ်ယူခဲ့သည့် ဒေသရှိ မြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ် Animal Health and Development/ Prevention & Control Form -1) (AHD/PC-1)မူရင်းကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် စစ်ဆေးပြီးသော ကျွဲ၊ နွားများကို ယာယီစုဆောင်းရပ်သို့ သယ်ယူရန်အတွက် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် Animal Health and Development/ Prevention & Control Form-3 (AHD/ PC-3) ထုတ်ပေးရမည်။ မွေးမြူရေးခြံများမှဝယ်ယူ ခြင်းဖြစ်ပါက မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် Animal Health and Development/ Prevention & Control Form-7 (AHD/PC-7) နှင့် ယာယီစုဆောင်းရပ်တွင် သယ်ဆောင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခံခြင်းနှင့် အတည်ပြုအမှတ်အသား (Micro Chip/ Ear-Tag) ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးမည်။ ကိုယ်ပိုင် ကျွဲ၊ နွားဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာ ရက်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက် (မူရင်း) အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (မူရင်း) ပါရှိရမည်။

ထောက်ခံချက်ရယူရမည့်စာရင်းများ

(က) စတင်ဝယ်ယူခဲ့သည့် ဒေသရှိ မြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (မူရင်း)

(ခ) တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် (မူရင်း)

(ဂ) မွေးမြူရေးခြံများမှဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါက မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မူရင်း)

(ဃ) တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် ပေါင်းချုပ် (မူရင်း)

(င) သယ်ဆောင်သည့်ယာဉ်တွင်ပါရှိသည့် အကောင်အရေအတွက်

(စ) ကိုယ်ပိုင်နွားဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှုး၏ ထောက်ခံချက် (မူရင်း) ၊ ကျွဲ၊ နွားအရောင်းအဝယ်စာချုပ် (မူရင်း)

 

အဆင့် (၄)

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ပုံစံ (၃)ကိုရရှိပြီးသူသည် မြို့နယ်ရှိ ကျွဲ၊ နွားများကို ယာယီစုဆောင်းရပ်သို့ သယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးပြီး Micro Chip, Ear Tag ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးမည်။ Micro Chip, Ear Tag ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးခြင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပေးခြင်း အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်မှကျခံရပါမည်။ စစ်ဆေးမှုရလာဒ်အရ ဌာနမှ တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်နှင့် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။

 

အဆင့် (၅)

သယ်ဆောင်ရာလမ်းခရီးအလိုက် အောက်ပါနေရာများတွင် ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များနှင့်အတူ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးသွားမည်။ လိုအပ်ချက်အရ စစ်ဆေးမှုခံယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ကြားစခန်းများမှာ-

(က) မန္တလေး-မူဆယ်လမ်းကြောင်း။ (၁၆) မိုင်စစ်ဆေးရေးစခန်း၊ ရေပူစစ်ဆေးရေးစခန်းနှင့် မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်

(ခ) ရန်ကုန်-မြ၀တီလမ်းကြောင်း။ မရမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးစခန်းနှင့် မြ၀တီကုန်သွယ်ရေးဇုန်တို့တွင် စစ်ဆေး သွားပါမည်။

 

အဆင့် (၆)

တင်ပို့သူသည် တင်ပို့မည့် ကျွဲ၊ နွားအရှင်များအား သတ်မှတ်ထားသည့် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း (သို့မဟုတ်) နယ်စပ် ​ ဒေသများရှိ တိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး စခန်းများတွင် Animal Quarantine Certificate ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဌာနမှ ကျွဲ၊ နွားများ၏ Ear Tag or Micro Chip ကို scan ဖတ်၍ စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်သော တိရစ္ဆာန်များအတွက် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရာတွင်လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို တင်ပို့သူမှကျခံပေးရမည် ဖြစ်သည်။

 

အဆင့် (၇)

တင်ပို့သူများအနေဖြင့် နောက်ဆုံးတင်ပို့မည့်နေရာရှိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ပို့ကုန်ကြေညာလွှာပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် ပို့ကုန်လိုင်စင်မူရင်းမှအပ (က) မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လက်မှတ်ပေါင်းချုပ် (ခ) သယ်ဆောင်သည့် ယာဉ်တွင်ပါရှိသည့် အကောင်အရေအတွက်မှတ်တမ်း အထောက်အထားမူရင်းများအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန တာ၀န်ခံထံသို့ အပ်နှံရမည်။ ဌာနမှ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ မိတ္တူများကိုပေးပို့အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။

 

 

မှတ်ချက်။

(က) အများဆုံး (၁၀၀) ကောင်သာခွင့်ပြုပြီး ခွင့်ပြုကောင်ရေကို တစ်ကြိမ်တည်းသာ သယ်ဆောင်ခွင့်ပြုမည်။

(ခ) ယာယီစုဆောင်းရပ်ရှိသောခရိုင်အတွင်းတွင်သာ ၀ယ်ယူစုဆောင်းရမည်။ ယာယီစုဆောင်းရပ်တစ်ခုလျှင် ကုမ္ပဏီ (၁)ခု၏ ကျွဲ၊ နွားများသာစုဆောင်းရမည်။

(ဂ) ယာယီ စုဆောင်းရပ်သည် နွားပွဲစျေးများတွင် မပြုလုပ်ရ။

(ဃ) အသက် (၅) နှစ်နှင့်အောက် ကျွဲ၊ နွားများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း မပြုလုပ်ရ။

(င) သင်းကွပ်ပြီးသား နွားထီးနှင့် နွားသိုးများကိုသာ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရမည်။

(စ) ပထမအသုတ် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ပြီးမှသာ ဒုတိယအသုတ်ကို Ear Tag တပ်ဆင်ပေးမည်။ ပထမအကြိမ်တင်ပို့ခြင်း မပြီးမြောက်မီ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံလျှောက်ထားခြင်း မပြုလုပ်ရ။

(ဆ) ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦးသည် ကုမ္ပဏီ (၁) ခု၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သာဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဇ) တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူထားသူထံမှသော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားဖြစ် မွေးမြူရေးခြံမှသော်လည်ကောင်း၊ ဝယ်ယူတင်ပို့နိုင်သည်။

(ဈ) ကျွဲ၊ နွား အထီး၊ အမ အချိုးများကို ကန့်သတ်ပေးမည်။

(ည) တိရစ္ဆာန်ရောဂါထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွင် စစ်ဆေးမှုခံယူ၍ AQC လက်မှတ်ရယူရမည်။

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း