သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်(ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့်နယ်စပ်ရုံးချုပ်)အား (၅-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး Tradenet 2.0 စနစ်မှ စတင်ထုတ်ပေးသွားမည်

အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Import