စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူမှုအစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ (DOING BUSINESS 2020) တွင် တိုးတက်မှုအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အကောင်းဆုံး နိုင်ငံ(၂၀)တွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်

၁။          ကမ္ဘာ့ဘဏ်က နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူမှု အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ (Doing Business 2020) တွင် တိုးတက်မှုအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်သော ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု အကောင်းဆုံး နိုင်ငံ (၂၀)တွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ Doing Business  Website တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားပါသည်။ (https://www.doingbusiness.org/ en/reforms/top-20-reformers-in-db2020)

၂။           ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အကောင်းဆုံးနိုင်ငံ(၂၀)မှာ (အင်္ဂလိပ်အက္ခရာစဉ် ဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။)  Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, China, Djibouti, India, Jordan, Kenya, Kosovo, Kuwait, The Kyrgyz Republic, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Togo, Uzbekistan, Zimbabwe စသည့် နိုင်ငံ တို့ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အတွက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်(၅)ရပ်တွင် သိသာသော တိုးတက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အောင်မြင်စွာ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ-

 

  • က)   ဆောက်လုပ်ခွင့်ရယူခြင်း (Dealing with Construction Permits)

 

ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများအတွက် ပိုမို တင်းကြပ်သည့် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအားဖြင့် ဆောက်လုပ်မှု အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို အားကောင်းစေခဲ့ပြီး ရေနှင့် အညစ် အကြေးစွန့်ပစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံတို့တွင်လည်း တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

           ( ခ)   စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်း( Starting a Business )

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အွန်လိုင်း စနစ်          စတင်ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် လုပ်ငန်းအဆင့်များစွာကို လျော့ချနိုင် သည့်အပြင်        လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ဆောင်ရွက်ရသည့် လိုအပ်ချက်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ခြင်း။

 

 

           ( ဂ)   ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်း (Registering Property)

ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလည်း စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်   တန်ဖိုး ဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျှော့ချ၍ အဆင်ပြေအောင် ညှိနှိုင်းပြင်ဆင် ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုမြန်ဆန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း။

 

           (ဃ)   ပဋိညာဉ်အတည်ပြုဆောင်ရွက်ခြင်း (Enforcing Contracts)

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် တရားရုံးများ၏ စွမ်းဆောင်ချက် များကို တိုင်းတာနိုင်သည့်  အစီရင်ခံစာများ စတင်ထုတ်ပြန်ခြင်း။

 

           ( င)   အနည်းစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးခြင်း (Protecting

                   Minority Investors)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုမ္ပဏီဥပဒေအသစ်သည် ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြအနေများကို စိတ်ဝင်စားသူများ သိရှိနိုင်ရေး ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ဖော်ပြသ စေခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများ၏ တာဝန်ရှိမှုကို တိုးတက်လာစေခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုကို  ပိုမိုကျယ်ပြန့်ရန် လိုအပ်လာစေခြင်းဖြင့် အနည်းစု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အပေါ် အကာအကွယ်ပေးမှုကို အားကောင်းစေခဲ့ပါသည်။

၃။      ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူမှု အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် တရားဝင်ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး www.doingbusiness.org website တွင် ဖော်ပြထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း
ကဏ္ဍ