မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၁၉၉၅

ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၉ တွင်ပါရှိသော “ အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်မှ အများဆုံးထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်မှ အများဆုံးတစ်သက်တစ်ကျွန်ဒဏ်အထိချမှတ်ရမည်” ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြင့်အစားထိုးရမည်။


ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 1995-05-05
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 15:57:51

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ ၂၀၁၃ Myanmar 196.04kB file_downloadဒေါင်းလုပ်