ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2015-03-17
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 14:25:09

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ကုန်းလမ်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ ၁၉၂၄ Myanmar 42.99kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ပင်လယ်ရေကြောင်း အကောက်ခွန် အက်ဥပဒေ Myanmar 306.06kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ကုန်းလမ်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅ Myanmar 136.98kB file_downloadဒေါင်းလုပ်