မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ ၂၀၁၇

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-03-30
ဥပဒေ အမျိုးအစား Regulation
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 14:26:30

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ၂၀၁၆ Myanmar 441.49kB file_downloadဒေါင်းလုပ်