ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၄

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကို မတ်လ ၂၄ရက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2014-03-24
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 14:27:41

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ပုံစံများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ Myanmar 127.19kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၁ Myanmar 38.80kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅ Myanmar 21.60kB file_downloadဒေါင်းလုပ်