ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၀) (ကျွဲ၊ နွားများကို ပြည်တွင်း၌သယ်ဆောင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း)

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဉီးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်းတွင် ကျွဲ၊ နွားများ သယ်ဆောင်ရာတွင် ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေး (သို့မဟုတ်) ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် လိုက်နာရမည့်အချက်များအား တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၅ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)နှင့် ပုဒ်မ ၃၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ ညွှန်ကြား ချက်အမှတ် ၅/ ၂၀၂၀ အား ၃၀-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2020-07-30
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-11-03 05:23:03

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ