အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄၉/၂၀၁၉ (မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများ)

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီသည် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အရ စံချိန်စံညွှန်း (၈၂) ခုအား ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2019-11-29
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-12-09 07:07:24

picture_as_pdfမြန်မာ