အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၁/၂၀၁၆ (ဆေးလိပ်ထုတ်တွင် သတိပေးရုပ်ပုံနှင့်စာသားများ ပုံနှိပ် ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ)

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ (၈)၊ ပုဒ်မခွဲ (င) နှင့် ပုဒ်မ (၁၉)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ အပ်နှင်းထားသော အာဏာကို ကျင့်သုံး၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင် စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၆၅) သဘောတူညီချက်အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဤအမိန့်ကြောငြာစာကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-02-29
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-11-19 09:04:35

picture_as_pdfမြန်မာ