အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၇-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅၇-က-၈၅) (အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ သော ခရီးသည်ကိုယ်သုံးပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း)

ပင်လယ်ရေကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေပုဒ်မ (၂၄) အရ အပ်နှင်းထားသော အခွင့်အာဏာ များကို ကျင့်သုံးလျက် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် အကောက်ခွန်ကင်း လွတ်ခွင့်ရှိသော ခရီးသည်ကိုယ်သုံးဝန်စည်ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း ဤအမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၇-က-၈၅ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၇-က-၂၀၀၇ အား လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2019-05-07
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-05-30 09:41:43

picture_as_pdfမြန်မာ