အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၈/၂၀၁၉ (ကုန်စည်များ တင်သွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ပို့ခြင်း ပြု လုပ်သည့်အခါ ယင်းကုန်စည်များအတွက် ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ကြိုတင်ခွန် ကောက်ခံရမည့်နှုန်း ထားနှင့် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတောအစိုးရ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးသည် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆-ခ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့၌ ဤအမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် ၃၈/၂၀၁၉ အား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2019-04-08
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-05-06 05:22:48

picture_as_pdfမြန်မာ