ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ (အမိန်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၁၄)

ပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေး​ရာဝန်ကြီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒ ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဤနည်းဥပဒေများကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2014-06-05
ဥပဒေ အမျိုးအစား Regulation
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-03-15 09:29:33

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ