ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ (ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၄/၂၀၁၆)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ (ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်- ၄/၂၀၁၆) ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-09-21
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-03-14 06:54:06

picture_as_pdfမြန်မာ