ရခိုင်ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပဒေများ

ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးလျက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပဒေများကို ထုန်ပြန် လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-03-23
ဥပဒေ အမျိုးအစား Regulation
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-03-14 06:40:42

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်