ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၄/၂၀၀၉ ငါး/ ပုစွန် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများတွင် GMP/HACCP Food Safety System ကျင့်သုံးရန်ကိစ္စ

အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းတည်ထောင်ရာတွင် ဦးစားပေးပေါင်းစည်းမှုအရ ငါး/ ပုစွန် ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု များတွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် GMP/ HACCP စနစ်အား ငါး/ ပုစွန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများအနေဖြင့် လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် ညွှန်ကြားလိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2009-04-22
ဥပဒေ အမျိုးအစား Instruction
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-09-13 13:53:08

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ