အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆/၂၀၁၅ (အထူးစီးပွားရေးဇုန်နယ်နိမိတ်များ သတ်မှတ်ခြင်း)

နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးအရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာ ဗဟိုအဖွဲ့သည်  အထူးစီးပွားရေးဇုန်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်းကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2015-12-29
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-06-11 13:29:15

picture_as_pdfမြန်မာ