အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀၇/၂၀၁၆ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သော ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက် သည့်သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း)

ြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေကို ၂၅-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အဆိုပါဥပဒေအရ ဝန်ဆောင်မှု (၂၉) မျိုးမှအပ ကျန်ရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား (၂၉) မျိုးအနက် ရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည့် အမျိုးအစား (၂၃) မျိုး၏ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းမှုအား ဤ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-05-18
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 10:48:48

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁၅/၂၀၁၆(ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း) Myanmar 7.23MB file_downloadဒေါင်းလုပ်