ရုံးတွင်းညွှန်ကြားစာ ၀၀၀၇/၂၀၁၆ ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

“တင်သွင်းဝိုင်၏အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်နှုန်းမှာ ၇% မှ ၂၀% အတွင်းရှိရမည်” အစား “တင်သွင်းဝိုင်၏အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်နှုန်းမှာ ၂၀% အတွင်းသာရှိရမည်” ဟု ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-09-30
ဥပဒေ အမျိုးအစား Instruction
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-21 12:52:00

picture_as_pdfမြန်မာ