ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း၊ ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာအတွက် လိုင်စင် (အစ-၄)

အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားလာသော အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းခွင်အား အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်ချပေးနိုင်ရေးအတွက် အချက်အလက် များအားလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိကို သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးရန် တင်ပြ လျှောက်ထား ခြင်းများအတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ပြန်လည် ပြုပြင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများအား ဤအသုံးပြုခွင့်လိုင်စင် (အစ-၄) ချပေးပါသည်။

 

အဖွဲ့အစည်း အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-06 13:56:52

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း (သို့) ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ တင်ပို့ခြင်းအတွက်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း၊ ကြည့်ရန်
ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း (သို့) ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ တင်သွင်းခြင်းအတွက်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း၊ ကြည့်ရန်