သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၁၁/၂၀၂၀ (အာဆီယံဒေသတွင်းထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်းရင်း ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့်အစီအစဉ်အရ အတည်ပြုပို့ကုန်တင်ပို့သူများ လိုက်နာ ဆောင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်ပြန်ခြင်း)

ဤသတင်းလွှာသည် အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အရ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအားလုံးသို့ ပင်ယင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခွင့်ရှိသည့် အတည်ပြုပို့ကုန်တင် ပို့သူများအတွက် လိုက်နာရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ ဖြစ်ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Export

file_downloadဒေါင်းလုပ်