မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကဏ္ဍစုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေအောက်ရှိဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုဒ်(Code) နှင့်သက်ဆိုင်သည့် IMT-2020(Fifth Generation)-User Equipment(MCMC MTSFB TC T016:2021) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေအောက်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုဒ် (Code) နှင့်သက်ဆိုင်သည့်  IMT- 2020 (Fifth Generation)-User Equipment (MCMC MTSFB TC T016:2021) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်