ပြည်ထောပတ်ပဲ ဈေးကွက်အတွင်းဈေးအနိမ့်ဆုံးအဖြစ် ကျဆင်း

ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်းပဲ၊ မိုးပဲဆိုပြီး အခြားပဲများ စိုက် ပျိုးမှု များရှိသော်လည်း၊ ထောပတ်ပဲ သီးနှံကတော့ ဆောင်းပဲအဖြစ် စိုက်ပျိုး တဲ့အတွက် စိုက်ဧက အနည်းငယ်သာရှိကာ ပြည်ခရိုင်အတွင်း ရှိ ရွှေေ တာင်မြို့ နယ်နှင့် ပန်းတောင်းမြို့နယ်များတွင်သာ စိုက်ဧက လေးထောငေ် ကျာ်စိုက်ပျိုး ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပဲဈေးကွက်မှာ အရောင်းအဝယ်နည်းကာ ပဲပေါ်ချိန် ကာလ တွင်သာ အရောင်းအဝယ်သွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကာလများတွင် အရောင်းအဝယ်အေးပြီး လက်လီဝယ် ယူမှုများသာရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ထောပတ် ပဲသီးနှံမှာ ယခုနှစ်အတွင်း ဈေးအေးခဲ့တဲ့အတွက် တစ် တင်း ကျပ် ၁၅၀ဝ၀ ဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်း ဈေးအနိမ့်ဆုံး ရခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ မှစ၍ ၎င်းဈေး အတိုင်း ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြတာကြောင့် ယခုဇွန်လအထိ ေ ဈးအပြောင်းအလဲ မဖြစ်ဘဲ ဈေးငြိမ်နေခဲ့ပြီး အိတ်အနည်း ငယ်သာ နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်မှုရှိခဲ့ပါ တယ်။

Agency Ministry of Foreign Affairs
Category General