ပုသိမ်မြို့ ဆန်စပါးဈေးကွက်မှာ ယခင်လထက် စပါးဆန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်၊ နွေသီးထပ်ရင်ဆန်များ အရောင်းအဝယ်သွက်

ပုသိမ်မြို့ ဆန်စပါးဈေးကွက်တွင် ယခင်နှစ်မိုးစပါး ဧရာဝတီပေါ်ဆန်း ၁၀၅ ပေါင်၊ တင်း ၁၀ဝ ကို ပေါ်စက ကျပ်     ၈၄၀ဝ၀ဝ ၊ ကျပ် ၈၅၀ဝ၀ဝ ဈေးနှုန်းရှိပြီး၊     ယခု ကျပ် ၁၀ဝ၀ဝ၀ဝ ပတ်ဝန်းကျင
်ဈေးနှုန်းဖြင့်    ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၁၀ဝ၀၊ ကျပ် ၃၂၀ဝ၀ ဈေးမှ ယခု  ၃၄၀ဝ၀ ကျပ်သို့ မြင့်တက်သွားပြီး၊ ပေါ်ဆန်းရင်စပါး ၁၀၅ ပေါင် တင်း ၁၀ဝ ကို စပါးပေါ်ချိန် ကျပ် ၇၄၀ဝ၀ဝ ၊ ကျပ်
၇၅၀ဝ၀ဝ ဈေးတွင် ဆန် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၁၀ဝ၀၊ ကျပ် ၃၂၀ဝ၀ ဈေးမှ ယခု ပေါ်ဆန်းရင်စပါးဈေးမှာ   ကျပ် ၉၂၀ဝ၀ဝ သို့ ဈေးမြင့်သွားပြီး ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၃၀ဝ၀ ဈေးနှုန်းဖြစ်သွားကြောင်း၊
 ပေါ်ဆန်းရင်စပါးဈေးမှာ  ယခုလက်ရှိအချိန်ဈေးကွက်တွင် အရောင်းအဝယ်နည်းပါး၍   တောင်သူလက်ကြီးသမားများ နှင့် စက်ပိုင်ကုန်သည်တချို့ထံတွင်သာ   လှောင်စပါးအဖြစ် ထားရှိပြီး ဈေးကွက်လိုအပ်
ချက်အရသာ ကြိတ်ခွဲ၍ စပါးသစ် မပေါ်ခင်အချိန်ထိ   ဈေးကွက်မှာ ပုံမှန်ရောင်းဝယ်စားသုံးမှု သာရှိကြောင်း ဆန်စပါးအသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရပါတယ်။
ပေါ်ဆန်းစပါးဈေးကွက်    မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူ ဧည့်မထအုပ်စုဝင် မိုးစပါး၊ မနောသုခ၊ မျိုးပွားစပါးဈေးမှာ ပေါင် ၁၀ဝ တင်း ၁၀ဝ ကို ကျပ် ၅၀ဝ၀ဝ၀ ဝန်းကျင်ဈေးနှုန်း တွင် ဆန်တစ်အိတ်လျှင်  
ကျပ် ၂၃၀ဝ၀၊ ကျပ် ၂၄၀ဝ၀ ဈေးမှ ယခုစပါးဈေးမှာ ကျပ် ၆၅၀ဝ၀ဝ ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားပြီး ဆန် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၂၅၀ဝ၀၊ ကျပ် ၂၆၀ဝ၀   ဈေးမြင့်သွား ကြောင်း၊  လူနည်းစုစားသုံးသော ရွှေသွယ်
စပါးဈေးနှုန်းမှာ စပါးလက်ကျန်  နည်းပါးလာမှုနှင့်အတူ ပေါ်ဆန်းရင်စပါး ဈေးနှုန်းဝန်းကျင်မြင့်တက်၍ ပေါင် ၁၀ဝ တင်း ၁၀ဝ ကိုယခင် စပါးဈေး ကျပ် ၈၀ဝ၀ဝ၀ ဝန်းကျင်ဈေးတွင် ဆန်တစ်အိတ် လျှင်
ကျပ် ၂၇၀ဝ၀၊  ကျပ် ၂၈၀ဝ၀ မှ ယခုစပါးဈေးကျပ် ၉၀ဝ၀ဝ၀ ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားပြီး ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၃၂၀ဝ၀ ဈေး တက်သွားကြောင်း၊ ယခုလက်ရှိဈေးကွက်တွင် ဧရာဝတီပေါ်ဆန်း၊   ပေါ်ဆန်းရင်၊
 ရွှေသွယ်၊ မနောသုခ၊ မျိုးပွားဆန်များ ပုံမှန်ရောင်းဝယ်လျက်ရှိပြီး ဈေးကွက်တွင် အများစားသုံးနိုင်၍ ဈေးတန်းအနည်းငယ်နိမ့်သော နွေသီး ထပ်ရင် စပါးဈေး ပေါင် ၁၀ဝ တင်း ၁၀ဝ ကို ကျပ် ၅၀ဝ၀ဝ၀
ဝန်းကျင်ဈေးတွင် ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၁၉၀ဝ၀ ၊ ကျပ် ၁၉၅၀ဝ ဈေးမှ ယခု လက်ရှိစပါးဈေး ကျပ် ၅၅၀ဝ၀ဝ ဝန်း ကျင်ရှိပြီး ဆန်ဈေးနှုန်းမှာ ကျပ် ၂၀၅၀ဝ ၊ ကျပ် ၂၁၀ဝ၀ ဈေး ဖြင့် အထက်အညာ
ဒေသများသို့တင်ပို့ကာ အရောင်းအဝယ် သွက်လျက်ရှိကြောင်း ပုသိမ်မြို့၊  ဧရာမင်း ဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဆန်ကုန်သည်ဦးဇော်ဝင်း ကပြောပါတယ်။

Agency Ministry of Foreign Affairs
Category General