သာယာဝတီ၊ မင်းလှ၊ မိုးညို၊ အုတ်ဖို၊ ဇီးကုန်း၊ နတ်တလင်းမြို့ နယ်များမှာမိုးစပါးစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများ ထုတ်ချေးနေပြီ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရှိ သာယာဝတီမြို့နယ်တွင် တောင်သူလယ်သမားများ မိုးစပါး အချိန်မီ စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ခွဲမှ မိုးစပါးစိုက်စရိတ်ချေးငွေများ ထုတ်ပေးလျက်ရှိရာ ဇွန် ၁၄ ရ က်အထိ သာယာဝတီမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၂၄ အုပ်စုမှတောင်သူ ၁၆၂၆ ဦး၏ မိုးစပါးစိုက်ဧက ၁၁၉၁၃ အတွက်ငွေကျပ် ၁၇၈၆၉၅၀ဝ၀ဝ ကို လည်းကောင်း၊ မင်းလှမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၂၄ အုပ်စုမှ တောင်သူ ၃၀၉၇ ဦး၏ မိုးစပါးစိုက်ဧက ၂၀၃၅၆အတွက် ငွေကျပ် ၃၀၅၃၄၀ဝ၀ဝ၀ ကို လည်း ကောင်း၊ မိုးညိုမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁ အုပ်စုမှ တောင်သူ ၁၁၀၈ ဦး၏ မိုး စပါးစိုက်ဧက ၅၆၈၅ အတွက် ငွေကျပ် ၈၅၂၇၄၀ဝ၀ဝ ကိုလည်းကောင်း၊ အုတ်ဖိုမြို့နယ်တွင်ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀ အုပ်စုမှ တောင်သူ ၂၆၈၁ ဦး၏ မိုးစပါးစိုက်ဧက ၁၆၇၉၉ အတွက်ငွေကျပ် ၂၅၁၉၈၅၀ဝ၀ဝ ကိုလည်းကောင်း၊ ဇီးကုန်းမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀ အုပ်စုမှ တောင်သူ ၁၃၆၅ ဦး၏ မိုးစပါးစိုက်ဧက ၇၈၇၄ ဧကအတွက် ငွေကျပ် ၁၁၈၁၁၀ဝ၀ဝ၀ ကိုလည်းကောင်း၊ နတ်တလင်း မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၂၉ အုပ်စုမှ တောင်သူ ၄၂၁၃ ဦး၏ မိုးစပါးစိုက်ဧက ၂၈၀၈၉ အတွက် ငွေကျပ် ၄၂၁၃၃၅၀ဝ၀ဝ ကို လည်းကောင်း ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပြီး သာယာဝတီမြို့နယ်၌ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၄၈ အုပ်စုမှ မိုးစပါးစိုက်ဧက ၁၁၀၇၅၄ အတွက် တစ်ဧကလျှင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းခွဲ နှုန်းဖြင့် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေကျပ်သိန်း ပေါင်း ၁၆၆၁၃ ကို လည်းကောင်း၊ မင်းလှမြို့နယ်၌ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၅၆ အုပ်စုမှ မိုးစပါးစိုက်ဧက ၆၂၉၂၄ ဧကအတွက် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၉၄၃၈ ကိုလည်းကောင်း၊ မိုးညိုမြို့ နယ်၌ ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း ၄၃ အုပ်စုမှ စိုက်ဧက ၄၉၀၄၂ ဧက အတွက် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၇၃၅၆ ကိုလည်းကောင်း၊ အုတ်ဖိုမြို့နယ်၌ ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း ၅၅ အုပ်စုမှ စိုက် ဧက ၁၀ဝ၃၇၂ ဧကအတွက် ငွေ ကျပ် သိန်းပေါင်း ၁၅၀၅၅ ကိုလည်းကောင်း၊ ဇီးကုန်းမြို့နယ်၌ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၂၉ အုပ်စုမှ စိုက်ဧက ၃၈၁၇၆ ဧက အတွက် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၅၇၂၆ ကို လည်းကောင်း၊ နတ်တလင်းမြို့နယ်၌ ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း ၇၇ အုပ် စုမှ စိုက် ဧက ၁၁၀၁၁၇ အတွက် ငွေကျပ်သိန်း ပေါင်း ၁၆၅၁၇ ကိုထုတ်ချေး
သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေကို ဇွန်လမှစ၍ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ ထုတ်ချေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ခွဲ မှ သိရပါတယ်။

Agency Ministry of Foreign Affairs
Category General