လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးနှင့်မွေးမြူရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ အေးခဲသား၊ အသားခြောက်နှင့် ပျားနှင့်ပျားထွက်ပစ္စည်းအတွက် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

Last Updated: 2018-09-15 17:12:23

Summary
တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးနှင့်မွေးမြူရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ အေးခဲသား၊ အသားခြောက်နှင့် ပျားနှင့်ပျားထွက်ပစ္စည်း၊ မွေးမြူရေးခြံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် ကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင်ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရယူခြင်း။
Description

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ အေးခဲသား၊ အသားခြောက်၊ ပျားရည် တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးနှင့် မွေးမြူရေးခြံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင်

လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့်(၁)

တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးများနှင့် မွေးမြူရေးခြံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသူသည် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါပူးတွဲစာရွက် စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

 

(က) တင်ပို့ခွင့်လျှောက်လွှာ

(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောလျှောက်လွှာ။

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိစက်ရုံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်/ ပစ္စည်းစုဆောင်းရရှိမှုဖော်ပြချက်/စုဆောင်းသည့်နေရာဖော်ပြချက်

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဇ) ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည့်လိုအပ်ချက် (Veterinary Assay Laboratory/ Veterinary Diagnostic Laboratory Result)

(ဈ) ပုံစံ ၆

(ည) ပုံစံ ၂၆

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှလျှောက်လွှာများအား ပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်းရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသောလျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူ ထံသို့ဌာနမှအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။  လျှောက်ထားသူမှလျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့် တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သောလျှောက်လွှာရှင်များအတွက် ဓာတ်ခွဲစိစစ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးများနှင့် မွေးမြူရေးခြံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသောအရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်လည်ကောင်း နည်းလမ်းများနှင့်အညီစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။အောင် မြင်သောဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုရလာဒ်နှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုရလာဒ်များအတွက် ဌာနမှတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate)ကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ် သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင် စင်ကိုဆက်လက် လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် သက်တမ်းကာလအတွင်းသာတင်ပို့ရမည်။

မှတ်ချက်

  • လျှောက်ထားမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် အချိန် ၇ ရက်မှ ၁၀ အထိကြာမြှင့်နိုင်သည်။
  • ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခနှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် တင်ပို့သူမှပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/81