လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

မျိုးကြက်၊ မျိုးကြက်ဥ၊ ငှက်နှင့်ဝက်အရှင်များ အတွက်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

Last Updated: 2018-09-15 17:02:14

Summary
မျိုးကြက်၊ မျိုးကြက်ဥ၊ ငှက်နှင့်ဝက်အရှင်များ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
Description

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

မျိုးကြက်၊ မျိုးကြက်ဥ၊ ငှက်နှင့် ဝက်အရှင်များ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့် (၁)

မျိုးကြက်၊ မျိုးကြက်ဥ၊ ငှက်နှင့်ဝက်အရှင်များကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည်  တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွမွေးမြူ ရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

  • (က) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ
  • (ခ)  တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသည့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်မိတ္တူ (Pre Veterinary Health Certificate) နှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတ်တမ်း
  • (ဂ)   မွေးမြူရေးခြံအားမှတ်ပုံတင်ထားသောလက်မှတ်၊ မွေးမြူမည့်နေရာဖော်ပြချက်
  • (ဃ)  ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)
  • (င)    ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)
  • (စ)    မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်
  • (ဆ)  ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက် မှတ် မိတ္တူ
  • (ဇ)    ပုံစံ ၆
  • (စျ)   ပုံစံ၂၆           
  • (ည)  တိရိစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားသောစာရွက်စာတမ်းများ

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်းရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသောလျှောက်လွှာ များကိုလျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှလျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သောလျှောက်လွှာရှင်များကို ဌာနမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်း (သို့မဟုတ်) နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီးရောက်ရှိလာသောဝက်များကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့လည်းကောင်း မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုနှင့်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန်လည်းကောင်း လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများနှင့်အတူ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ်(MACCS) မှတဆင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသောဝက်များနှင့် လိုအပ်သည့်စာ ရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော အခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသော တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် လက်မှတ်၊ တင်သွင်းလာသောဝက်များ၏အချက် အလက်များ၊ ဌာနမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊ စီးပွားကူးသန်းမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လက်မှတ်၊ ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း၊ bill of lading/ Airway bill နှင့် PC3 ကိုနယ်စပ်တင်သွင်းမှုအတွက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၄)

ကူးစက်ရောဂါကင်းသော ဝက်များအတွက် ဌာနမှ တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်များကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေးစခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။

ဝက်များတင်သွင်းလာသူမှ တိရိစ္ဆာန်စစ်ဆေးခ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးခနှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် ကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။

၁။ တင်သွင်းလာသောတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူ တင်ပို့လာသောနိုင်ငံရှိတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ထံမှ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ အကြောင်းအရာ (သို့) မှတ်တမ်းအပြည့်အစုံဖော်ပြချက်များနှင့်အတူ  လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပေးထားသည့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။

၂။  အောက်ပါအထောက်အထားအချက်အလက်များပါရှိရမည်။

(က)  တိရိစ္ဆာန်နှင့်အတူ Pedigree certificate (မိဘ၊ ဘိုးဘွားများ၏ အဆင့်ဆင့်မှတ်တမ်း) ပူးတွဲပါရှိရမည်။

(ခ)   တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်များသည် ကူးစက်ရောဂါလက္ခဏာများ၊ သံစွဲရောဂါနှင့်ကိုယ်ခန္တာပြင်ပကပ်ပါးပိုးများကင်းရှင်း၍ကျန်းမာသောလက္ခဏာရှိရမည်။

(ဂ)  တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံသည် African Swine Fever၊ Enterovirus၊ Encephalomyelitis (Teschen Disease) ၊ Swine Vesicular Disease နှင့် Rinderpest စသည့်ရောဂါများ ကင်းရှင်းသောဒေသများမှဖြစ်ရမည်။

(ဃ)  တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ဒေသ (သို့မဟုတ်) ဇုန်တို့သည် လွန်ခဲ့သော (၁၂) လကြာကာလအတွင်း၌ ခွာနာလျှာနာရောဂါ (FMD) ကင်းရှင်းသောဒေ သများဖြစ်ရမည်။

(င) မတင်ပို့မီရက် (၃၀) ကြိုတင်၍ကူးစက်တတ်သော အောက်ဖော်ပြပါရောဂါများကို စစ်ဆေး၍ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းကို တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းများနှင့်အတူ တင်ပြရမည် -

၁။ ဘရူဆဲလား သားလျှောရောဂါအတွက် serum agglutination test (သို့မဟုတ်) CFT ဖြင့် စစ်ဆေးချက်။

၂။ Aujeszky's Disease ရောဂါအတွက် ELISA test ဖြင့်စစ်ဆေးချက်။

၃။ Transmissible Gastroenteritis (TGE) ရောဂါအတွက် ELISA test ဖြင့် စစ်ဆေးချက်။

၄။ Atrophic Rhinitis ရောဂါအတွက် tube agglutination test ဖြင့် စစ်ဆေးချက်။

၅။ Leptospirosis ရောဂါအတွက် antigen သုံးစွဲ၍ agglutination test (သို့မဟုတ်) dihydrostreptomycin (25mg/kg) ကို (၁၄)ရက်ခြား၍ (၂)ကြိမ် ခွဲထိုးခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးချက်။

၆။ PRRS ရောဂါအတွက် serological test ဖြင့် စစ်ဆေးချက်။

၇။မတင်ပို့မီရက်အနည်းငယ်ကြိုတင်၍တိရိစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းနှင့် ပြင်ပကပ်ပါးပိုးကောင်များ ကင်းစင်ရန်အတွက် (၂) မျိုးစလုံးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက် သောသံချဆေး/ ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ကုသပေးပြီးဖြစ်ရမည်။

၃။  တိရိစ္ဆာန်များကို ထည့်သွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်သောယာဉ်သည် သေချာစွာသန့်စင်၊ ပိုးသတ်ထားရမည်။

၄။ တင်ပို့လာသောတိရိစ္ဆာန်များ ခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်ရှိပါက ကူးစက်ရောဂါစစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်း၌ အနည်းဆုံး(၃၀)ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားရှိ၍လိုအပ် ပါကဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများပြုလုပ်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုင်ရှင်မှကျခံရမည်။

၅။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပြည့်စုံမှုမရှိပါက တင်ပို့လာသောတိရိစ္ဆာန်များကို လျော်ကြေးမရှိဖျက်ဆီးခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ပို့သည့် နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရမည်။

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/78