လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်

Last Updated: 2018-09-11 10:05:10

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/45