လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်

Last Updated: 2018-09-11 10:05:10

Summary
အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားခြင်း
Description

သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအတွက် ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့် (၁)

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို လျှောက်ထားလိုသူသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ သီးနှံ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ Pest Risk Analysis (PRA) ဖျက်ပိုးအန္တရာယ်စိစစ်ထားပြီးဖြစ်သော အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအတွက်သာ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်ကို လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူသည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ ပုံစံအားရယူ၊ ဖြည့်စွက်ပြီး လိုအပ်သည့် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်အား အပင်နှင့်အပင်ထွက် ပစ္စည်းတင်သွင်းမည့် တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်ဌာနသို့ လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် ပေးပို့ရမည်။

ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများမှာ-

(၁) တင်သွင်းသူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပါရှိရမည်။
(၂) ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦးဆောင်ရွက်ရန် စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားရှိရမည်။
(၃) စိုက်ပျိုးရန်အတွက်ဖြစ်ပါက အောက်ပါကုန်ပစ္စည်းအမည်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဌာနများတွင် ထောက်ခံချက်ရယူပြီး ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။

(က) ကြံ (သကြားထွက်သီးနှံဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)
(ခ)  နှစ်ရှည်ပင် (နှစ်ရှည်ပင်သီးနှံဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)
(ဂ)  ဝါ (ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)
(ဃ) ကော်ဖီ၊ရာသီသီးနှံ (ကော်ဖီ၊ရာသီသီးနှံဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)
(င)  အခြားသီးနှံ (မျိုးစေ့ဌာနခွဲမှထောက်ခံချက်)
(စ)  သစ်တောထွက်အပင် (သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်)

 အဆင့်(၂)
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ တင်သွင်းလာသောလျှောက်လွှာ၊ သက်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများအတွက် ထောက်ခံချက်အားလက်ခံရရှိပြီး ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းများကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာများကို တာဝန်ရှိအရာရှိများမှ စာရင်းသွင်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လျှောက်လွှာ အားတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ပြန် လည်စိစစ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်လွှာရှင်ထံ သို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်တင်ပြနိုင်ရန် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ ဖျက်ပိုးအန္တရာယ်စိစစ်ထားပြီးခြင်း ရှိ/ မရှိကို စိစစ် မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)
ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာများအတွက် ဌာနမှတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းသူသည် သီးနှံကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်အား သွားရောက်ထုတ်ယူရပါမည်။ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ် ဤအဆင့်တွင် ပြီးဆုံး ပြီဖြစ်သည်။ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် လက်မှတ်ရရှိထားသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် လက်မှတ်အားရရှိပြီးပါက အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းမည့် တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်ဌာနသို့ တင်သွင်းသူကိုယ်တိုင်ပေးပို့ရမည်။ အထက်ပါ ဖြစ်စဉ်တခုလုံးအတွက် လျှောက်လွှာ တင်သွင်းခြင်းအား လက်ခံပြီးချိန်မှစ၍ အချိန် (၃) ရက် (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) ကြာမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ထောက်ခံချက်တစ်စောင်အတွက် အခကြေးငွေ (၃၀၀၀၀) ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်။။ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကို သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု (ရုံးချုပ်) နှင့် နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်းများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/45