လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၁/၂၀၂၃) ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည့် နယ်စပ်လမ်းကြောင်းဖြင့် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအတွက် ပို့ကုန် ကြိုတင်ဝင်ငွေ ဝင်ရောက်ရမည့်စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်းကို ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် အား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

Last Updated: 2023-07-05 08:30:32

ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၁/၂၀၂၃) ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည့် နယ်စပ်လမ်းကြောင်းဖြင့် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအတွက် ပို့ကုန် ကြိုတင်ဝင်ငွေ ဝင်ရောက်ရမည့်စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်းကို ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် အား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/99