လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

Last Updated: 2023-04-25 05:50:23

Summary
Description

Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့် (၁)

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်၊ ရောင်းချခွင့်ကိုယ်စားလှယ်ရှိသူ(သို့) ကုမ္ပဏီသည် ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်ရရှိရန်အတွက် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ဝိုင်တင်သွင်းခွင့် မှတ်ပုံတင်နှင့် တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်-

(၁)     အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) ထောက်ခံချက်

(၂)      နိုင်ငံခြားအရက်များ လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်( FL-11  )

 

အဆင့် (၅)

၁။      ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့် တကွ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းခွဲသို့ Tradenet 2.0 စနစ်မှတစ်ဆင့် တင်ပြလျှောက်ထားရမည် -

          (က)    ကုမ္ပဏီ၏ Letterhead ဖြင့် ရေးသားထားသော လျှောက်လွာ။

( ခ )   Proforma Invoice (သို့မဟုတ်) အရောင်းအဝယ်စာချုပ် Sale Contract (တင်သွင်းဝိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရမည်။)။

          ( ဂ )   ဝိုင်တင်သွင်းခွင့် မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား။

          (ဃ)    တင်သွင်းလာသော ဝိုင်ပုလင်းပေါ်တွင် ကပ်နှိပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီမည့် ကုမ္ပဏီ၏

အမှတ်အသားတံဆိပ်ကို ဖော်ပြရန်။

          ( င )   အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) ၏ ထောက်ခံချက်

          ( စ )   နိုင်ငံခြားအရက်များ လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်( FL-11  )

          (ဃ)    သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် Application Formတွင် အဆင့်ဆင့်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက Summit Buttom ကို နှိပ်၍ MOC သို့ ပေးပို့ရပါမည်။

အဆင့် (၆)

၁။      MOC မှ အဆိုပါလျှောက်လွှာအား လက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် -

  • (က)    လျှောက်ထားချက်ပါ အချက်အလက်များအား ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊
  • ( ခ)    လျှောက်ထားချက်ပါ အချက်များမှာ Invoice (or) Sale Contract, OGA Recommendations ပါ အချက်တို့နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးခြင်း၊
  • ( ဂ)    လျှောက်ထားလာသည့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် HS Code ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ၊ လျှောက်ထား HS Code ၏ Unit Code မှာ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိစိစစ်ခြင်း၊
  • (ဃ)    လျှောက်ထားပစ္စည်း၏ အရေအတွက်၊ စျေးနှုန်း၊ တန်ဖိုးများကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၂။       ဝိုင်တင်သွင်းခွင့််လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အချက်အလက်များပြည့်စုံမှုမရှိသော Online လျှောက်လွှာများ၊ ထောက်ခံချက်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ အတွက် Attach အဖြစ် ပါဝင်လာခြင်းမရှိသော Online လျှောက်လွှာများအား Message Box မှတစ်ဆင့် လိုအပ်ချက်များအား ရေးသား၍ လျှောက်ထားသူထံသို့ Pending အဖြစ် ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။      လျှောက်ထားသူမှ Message Box အတွင်း ပေးပို့ထားသည့် ဆောင်ရွက်ရမည့် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထည့်သွင်း၍ Application Form အား MOC သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။      လျှောက်လွှာပါ အချက်အလက်များနှင့် ပူးတွဲပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက အဆင့် (၃) ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့် (၇)

၁။      ဝိုင်တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် စိစစ်၊ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအောင်မြင် ပါက လျှောက်ထားလာသည့် Application အား MOC မှ Approve ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       မိမိလျှောက်ထားလာသည့် ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်အား ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက် MPU Payment Gateway တွင် လိုင်စင်ကြေးများအား MPU eCommerce ဖြင့် ငွေပေးသွင်းမှုကို ဆောင် ရွက်ရပါမည်။

၃။      ငွေပေးသွင်းမှုအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက မိမိလျှောက်ထားသည့် လိုင်စင်အချောအား Print ထုတ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်သကဲ့သို့ Payment Voucher ကိုလည်း Print ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။      ဝိုင်တင်သွင်းမှုအတွက် ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုပါသည်။

 

 

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/98